ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد موذنی، بیژن صدیقی مقدم، (1394). بررسی اثر سیکلوسپورین بر میزان آنتی بادی های نا متقارن و سایتوکین TGF-β1 در مدل موشی سقط CBA/J×DBA/2، فصلنامه کومش، 16(4)، 628-635. magiran.com/p1411808
Seyed Mohammad Moazzeni, Bizhan Sadighi, Moghaddam, (2015). The effect of cyclosporine on asymmetric antibodies and serum transforming growth factor beta1 in abortion-prone model of mice CBA/J x DBA/2, Koomesh, 16(4), 628-635. magiran.com/p1411808
سید محمد موذنی، بیژن صدیقی مقدم، بررسی اثر سیکلوسپورین بر میزان آنتی بادی های نا متقارن و سایتوکین TGF-β1 در مدل موشی سقط CBA/J×DBA/2. فصلنامه کومش، 1394؛ 16(4): 628-635. magiran.com/p1411808
Seyed Mohammad Moazzeni, Bizhan Sadighi, Moghaddam, The effect of cyclosporine on asymmetric antibodies and serum transforming growth factor beta1 in abortion-prone model of mice CBA/J x DBA/2, Koomesh, 2015; 16(4): 628-635. magiran.com/p1411808
سید محمد موذنی، بیژن صدیقی مقدم، "بررسی اثر سیکلوسپورین بر میزان آنتی بادی های نا متقارن و سایتوکین TGF-β1 در مدل موشی سقط CBA/J×DBA/2"، فصلنامه کومش 16، شماره 4 (1394): 628-635. magiran.com/p1411808
Seyed Mohammad Moazzeni, Bizhan Sadighi, Moghaddam, "The effect of cyclosporine on asymmetric antibodies and serum transforming growth factor beta1 in abortion-prone model of mice CBA/J x DBA/2", Koomesh 16, no.4 (2015): 628-635. magiran.com/p1411808
سید محمد موذنی، بیژن صدیقی مقدم، (1394). 'بررسی اثر سیکلوسپورین بر میزان آنتی بادی های نا متقارن و سایتوکین TGF-β1 در مدل موشی سقط CBA/J×DBA/2'، فصلنامه کومش، 16(4)، صص.628-635. magiran.com/p1411808
Seyed Mohammad Moazzeni, Bizhan Sadighi, Moghaddam, (2015). 'The effect of cyclosporine on asymmetric antibodies and serum transforming growth factor beta1 in abortion-prone model of mice CBA/J x DBA/2', Koomesh, 16(4), pp.628-635. magiran.com/p1411808
سید محمد موذنی؛ بیژن صدیقی مقدم. "بررسی اثر سیکلوسپورین بر میزان آنتی بادی های نا متقارن و سایتوکین TGF-β1 در مدل موشی سقط CBA/J×DBA/2". فصلنامه کومش، 16 ،4 ، 1394، 628-635. magiran.com/p1411808
Seyed Mohammad Moazzeni; Bizhan Sadighi; Moghaddam. "The effect of cyclosporine on asymmetric antibodies and serum transforming growth factor beta1 in abortion-prone model of mice CBA/J x DBA/2", Koomesh, 16, 4, 2015, 628-635. magiran.com/p1411808
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال