ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نازیلا نیاپور، زهرا تقی پور، حسین صالحی، ابوالفضل باقری، اناهیتا روحانی، مهدیه طالبی، نوروز نجف زاده، علی نیاپور، (1394). جدا سازی و شناسایی هویت مزانشیمی و ستیغ عصبی سلول های بنیادی مشتق از پالپ دندان، فصلنامه کومش، 16(4)، 520-526. magiran.com/p1411820
Nazila Niapour, Zahra Tagipour, Hossein Salehi, Abolfazl Bagheri, Anahita Rahani, Mahdie Talebi, Nowrouz Najafzadeh, Ali Niapour, (2015). Isolation and identification of mesenchymal and neural crest characteristics of dental pulp derived stem cells, Koomesh, 16(4), 520-526. magiran.com/p1411820
نازیلا نیاپور، زهرا تقی پور، حسین صالحی، ابوالفضل باقری، اناهیتا روحانی، مهدیه طالبی، نوروز نجف زاده، علی نیاپور، جدا سازی و شناسایی هویت مزانشیمی و ستیغ عصبی سلول های بنیادی مشتق از پالپ دندان. فصلنامه کومش، 1394؛ 16(4): 520-526. magiran.com/p1411820
Nazila Niapour, Zahra Tagipour, Hossein Salehi, Abolfazl Bagheri, Anahita Rahani, Mahdie Talebi, Nowrouz Najafzadeh, Ali Niapour, Isolation and identification of mesenchymal and neural crest characteristics of dental pulp derived stem cells, Koomesh, 2015; 16(4): 520-526. magiran.com/p1411820
نازیلا نیاپور، زهرا تقی پور، حسین صالحی، ابوالفضل باقری، اناهیتا روحانی، مهدیه طالبی، نوروز نجف زاده، علی نیاپور، "جدا سازی و شناسایی هویت مزانشیمی و ستیغ عصبی سلول های بنیادی مشتق از پالپ دندان"، فصلنامه کومش 16، شماره 4 (1394): 520-526. magiran.com/p1411820
Nazila Niapour, Zahra Tagipour, Hossein Salehi, Abolfazl Bagheri, Anahita Rahani, Mahdie Talebi, Nowrouz Najafzadeh, Ali Niapour, "Isolation and identification of mesenchymal and neural crest characteristics of dental pulp derived stem cells", Koomesh 16, no.4 (2015): 520-526. magiran.com/p1411820
نازیلا نیاپور، زهرا تقی پور، حسین صالحی، ابوالفضل باقری، اناهیتا روحانی، مهدیه طالبی، نوروز نجف زاده، علی نیاپور، (1394). 'جدا سازی و شناسایی هویت مزانشیمی و ستیغ عصبی سلول های بنیادی مشتق از پالپ دندان'، فصلنامه کومش، 16(4)، صص.520-526. magiran.com/p1411820
Nazila Niapour, Zahra Tagipour, Hossein Salehi, Abolfazl Bagheri, Anahita Rahani, Mahdie Talebi, Nowrouz Najafzadeh, Ali Niapour, (2015). 'Isolation and identification of mesenchymal and neural crest characteristics of dental pulp derived stem cells', Koomesh, 16(4), pp.520-526. magiran.com/p1411820
نازیلا نیاپور؛ زهرا تقی پور؛ حسین صالحی؛ ابوالفضل باقری؛ اناهیتا روحانی؛ مهدیه طالبی؛ نوروز نجف زاده؛ علی نیاپور. "جدا سازی و شناسایی هویت مزانشیمی و ستیغ عصبی سلول های بنیادی مشتق از پالپ دندان". فصلنامه کومش، 16 ،4 ، 1394، 520-526. magiran.com/p1411820
Nazila Niapour; Zahra Tagipour; Hossein Salehi; Abolfazl Bagheri; Anahita Rahani; Mahdie Talebi; Nowrouz Najafzadeh; Ali Niapour. "Isolation and identification of mesenchymal and neural crest characteristics of dental pulp derived stem cells", Koomesh, 16, 4, 2015, 520-526. magiran.com/p1411820
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال