ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریدون مردانی، پریا اکبری، محمدسعید فریدونی، (1394). اثر ضد باکتریایی سرم خون کپور معمولی (Cyprinus carpio) و فیتوفاگ (Hypophthalmicthys molithrix) بر روی عامل مولد آکنه (Staphylococcus aureus)، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 28(2)، 38-43. magiran.com/p1412154
F. Mardnai, P. Akbary Fereidouni, (2015). Anti- bacterial Effect of the Serum of Cyprinus carpio and Hypophthalmichthys molitrix on Staphylococcus aureus the causative agent of acne, Veterinary Researches and Biological Products, 28(2), 38-43. magiran.com/p1412154
فریدون مردانی، پریا اکبری، محمدسعید فریدونی، اثر ضد باکتریایی سرم خون کپور معمولی (Cyprinus carpio) و فیتوفاگ (Hypophthalmicthys molithrix) بر روی عامل مولد آکنه (Staphylococcus aureus). نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 1394؛ 28(2): 38-43. magiran.com/p1412154
F. Mardnai, P. Akbary Fereidouni, Anti- bacterial Effect of the Serum of Cyprinus carpio and Hypophthalmichthys molitrix on Staphylococcus aureus the causative agent of acne, Veterinary Researches and Biological Products, 2015; 28(2): 38-43. magiran.com/p1412154
فریدون مردانی، پریا اکبری، محمدسعید فریدونی، "اثر ضد باکتریایی سرم خون کپور معمولی (Cyprinus carpio) و فیتوفاگ (Hypophthalmicthys molithrix) بر روی عامل مولد آکنه (Staphylococcus aureus)"، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک 28، شماره 2 (1394): 38-43. magiran.com/p1412154
F. Mardnai, P. Akbary Fereidouni, "Anti- bacterial Effect of the Serum of Cyprinus carpio and Hypophthalmichthys molitrix on Staphylococcus aureus the causative agent of acne", Veterinary Researches and Biological Products 28, no.2 (2015): 38-43. magiran.com/p1412154
فریدون مردانی، پریا اکبری، محمدسعید فریدونی، (1394). 'اثر ضد باکتریایی سرم خون کپور معمولی (Cyprinus carpio) و فیتوفاگ (Hypophthalmicthys molithrix) بر روی عامل مولد آکنه (Staphylococcus aureus)'، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 28(2)، صص.38-43. magiran.com/p1412154
F. Mardnai, P. Akbary Fereidouni, (2015). 'Anti- bacterial Effect of the Serum of Cyprinus carpio and Hypophthalmichthys molitrix on Staphylococcus aureus the causative agent of acne', Veterinary Researches and Biological Products, 28(2), pp.38-43. magiran.com/p1412154
فریدون مردانی؛ پریا اکبری؛ محمدسعید فریدونی. "اثر ضد باکتریایی سرم خون کپور معمولی (Cyprinus carpio) و فیتوفاگ (Hypophthalmicthys molithrix) بر روی عامل مولد آکنه (Staphylococcus aureus)". نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 28 ،2 ، 1394، 38-43. magiran.com/p1412154
F. Mardnai; P. Akbary Fereidouni. "Anti- bacterial Effect of the Serum of Cyprinus carpio and Hypophthalmichthys molitrix on Staphylococcus aureus the causative agent of acne", Veterinary Researches and Biological Products, 28, 2, 2015, 38-43. magiran.com/p1412154
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال