ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرناز رفیعی ، پریسا نجات خواه معنوی، نسرین سلمان زاده، (1394). بررسی تغییرات شوری، آمونیوم و سیتوکینین بر توده زنده و میزان آگار جلبک قرمز Gracilaria corticata، فصلنامه اقیانوس شناسی، 6(21)، 107-115. magiran.com/p1412158
Farnaz Rafiee , Parisa Nejatkhah Manavi, Nasrin Salman Zadeh, (2015). Impact of Salinity, Ammonium and Cytokinin on Biomass and Agar Content of Red Alga Gracilaria corticata, Journal of Oceanography, 6(21), 107-115. magiran.com/p1412158
فرناز رفیعی ، پریسا نجات خواه معنوی، نسرین سلمان زاده، بررسی تغییرات شوری، آمونیوم و سیتوکینین بر توده زنده و میزان آگار جلبک قرمز Gracilaria corticata. فصلنامه اقیانوس شناسی، 1394؛ 6(21): 107-115. magiran.com/p1412158
Farnaz Rafiee , Parisa Nejatkhah Manavi, Nasrin Salman Zadeh, Impact of Salinity, Ammonium and Cytokinin on Biomass and Agar Content of Red Alga Gracilaria corticata, Journal of Oceanography, 2015; 6(21): 107-115. magiran.com/p1412158
فرناز رفیعی ، پریسا نجات خواه معنوی، نسرین سلمان زاده، "بررسی تغییرات شوری، آمونیوم و سیتوکینین بر توده زنده و میزان آگار جلبک قرمز Gracilaria corticata"، فصلنامه اقیانوس شناسی 6، شماره 21 (1394): 107-115. magiran.com/p1412158
Farnaz Rafiee , Parisa Nejatkhah Manavi, Nasrin Salman Zadeh, "Impact of Salinity, Ammonium and Cytokinin on Biomass and Agar Content of Red Alga Gracilaria corticata", Journal of Oceanography 6, no.21 (2015): 107-115. magiran.com/p1412158
فرناز رفیعی ، پریسا نجات خواه معنوی، نسرین سلمان زاده، (1394). 'بررسی تغییرات شوری، آمونیوم و سیتوکینین بر توده زنده و میزان آگار جلبک قرمز Gracilaria corticata'، فصلنامه اقیانوس شناسی، 6(21)، صص.107-115. magiran.com/p1412158
Farnaz Rafiee , Parisa Nejatkhah Manavi, Nasrin Salman Zadeh, (2015). 'Impact of Salinity, Ammonium and Cytokinin on Biomass and Agar Content of Red Alga Gracilaria corticata', Journal of Oceanography, 6(21), pp.107-115. magiran.com/p1412158
فرناز رفیعی ؛ پریسا نجات خواه معنوی؛ نسرین سلمان زاده. "بررسی تغییرات شوری، آمونیوم و سیتوکینین بر توده زنده و میزان آگار جلبک قرمز Gracilaria corticata". فصلنامه اقیانوس شناسی، 6 ،21 ، 1394، 107-115. magiran.com/p1412158
Farnaz Rafiee ; Parisa Nejatkhah Manavi; Nasrin Salman Zadeh. "Impact of Salinity, Ammonium and Cytokinin on Biomass and Agar Content of Red Alga Gracilaria corticata", Journal of Oceanography, 6, 21, 2015, 107-115. magiran.com/p1412158
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال