ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حبیب زارع احمدآبادی، فاطمه قاسمی، (1394). سیاست گذاری اکتساب تکنولوژی؛ کاربرد ANP و DEMATEL فازی، مجله مدیریت تولید و عملیات، 6(1)، 79-98. magiran.com/p1412194
Habib Zareahmadabadi, Fatemeh Ghasemi, (2015). Policy Making for Technology Acquisition; Application of Fuzzy ANP and Fuzzy DEMATEL (Case Study: Frit Industry of YAZD Province), journal of Production and Operations Management, 6(1), 79-98. magiran.com/p1412194
حبیب زارع احمدآبادی، فاطمه قاسمی، سیاست گذاری اکتساب تکنولوژی؛ کاربرد ANP و DEMATEL فازی. مجله مدیریت تولید و عملیات، 1394؛ 6(1): 79-98. magiran.com/p1412194
Habib Zareahmadabadi, Fatemeh Ghasemi, Policy Making for Technology Acquisition; Application of Fuzzy ANP and Fuzzy DEMATEL (Case Study: Frit Industry of YAZD Province), journal of Production and Operations Management, 2015; 6(1): 79-98. magiran.com/p1412194
حبیب زارع احمدآبادی، فاطمه قاسمی، "سیاست گذاری اکتساب تکنولوژی؛ کاربرد ANP و DEMATEL فازی"، مجله مدیریت تولید و عملیات 6، شماره 1 (1394): 79-98. magiran.com/p1412194
Habib Zareahmadabadi, Fatemeh Ghasemi, "Policy Making for Technology Acquisition; Application of Fuzzy ANP and Fuzzy DEMATEL (Case Study: Frit Industry of YAZD Province)", journal of Production and Operations Management 6, no.1 (2015): 79-98. magiran.com/p1412194
حبیب زارع احمدآبادی، فاطمه قاسمی، (1394). 'سیاست گذاری اکتساب تکنولوژی؛ کاربرد ANP و DEMATEL فازی'، مجله مدیریت تولید و عملیات، 6(1)، صص.79-98. magiran.com/p1412194
Habib Zareahmadabadi, Fatemeh Ghasemi, (2015). 'Policy Making for Technology Acquisition; Application of Fuzzy ANP and Fuzzy DEMATEL (Case Study: Frit Industry of YAZD Province)', journal of Production and Operations Management, 6(1), pp.79-98. magiran.com/p1412194
حبیب زارع احمدآبادی؛ فاطمه قاسمی. "سیاست گذاری اکتساب تکنولوژی؛ کاربرد ANP و DEMATEL فازی". مجله مدیریت تولید و عملیات، 6 ،1 ، 1394، 79-98. magiran.com/p1412194
Habib Zareahmadabadi; Fatemeh Ghasemi. "Policy Making for Technology Acquisition; Application of Fuzzy ANP and Fuzzy DEMATEL (Case Study: Frit Industry of YAZD Province)", journal of Production and Operations Management, 6, 1, 2015, 79-98. magiran.com/p1412194
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال