ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد محلاتی راینی، (1394). بررسی اثر تراکم درخروجی نامطلوب با استفاده از تحلیل پوششی داده ها مطالعه موردی: ارزیابی عملکرد دانشگاه، مجله مدیریت تولید و عملیات، 6(1)، 99-112. magiran.com/p1412197
Mohammad Mahallati Rayeni, (2015). Investigating the Effect of Congestion in Undesirable Outputs Using Data Envelopment Analysis Case study: performance Assessment of University, journal of Production and Operations Management, 6(1), 99-112. magiran.com/p1412197
محمد محلاتی راینی، بررسی اثر تراکم درخروجی نامطلوب با استفاده از تحلیل پوششی داده ها مطالعه موردی: ارزیابی عملکرد دانشگاه. مجله مدیریت تولید و عملیات، 1394؛ 6(1): 99-112. magiran.com/p1412197
Mohammad Mahallati Rayeni, Investigating the Effect of Congestion in Undesirable Outputs Using Data Envelopment Analysis Case study: performance Assessment of University, journal of Production and Operations Management, 2015; 6(1): 99-112. magiran.com/p1412197
محمد محلاتی راینی، "بررسی اثر تراکم درخروجی نامطلوب با استفاده از تحلیل پوششی داده ها مطالعه موردی: ارزیابی عملکرد دانشگاه"، مجله مدیریت تولید و عملیات 6، شماره 1 (1394): 99-112. magiran.com/p1412197
Mohammad Mahallati Rayeni, "Investigating the Effect of Congestion in Undesirable Outputs Using Data Envelopment Analysis Case study: performance Assessment of University", journal of Production and Operations Management 6, no.1 (2015): 99-112. magiran.com/p1412197
محمد محلاتی راینی، (1394). 'بررسی اثر تراکم درخروجی نامطلوب با استفاده از تحلیل پوششی داده ها مطالعه موردی: ارزیابی عملکرد دانشگاه'، مجله مدیریت تولید و عملیات، 6(1)، صص.99-112. magiran.com/p1412197
Mohammad Mahallati Rayeni, (2015). 'Investigating the Effect of Congestion in Undesirable Outputs Using Data Envelopment Analysis Case study: performance Assessment of University', journal of Production and Operations Management, 6(1), pp.99-112. magiran.com/p1412197
محمد محلاتی راینی. "بررسی اثر تراکم درخروجی نامطلوب با استفاده از تحلیل پوششی داده ها مطالعه موردی: ارزیابی عملکرد دانشگاه". مجله مدیریت تولید و عملیات، 6 ،1 ، 1394، 99-112. magiran.com/p1412197
Mohammad Mahallati Rayeni. "Investigating the Effect of Congestion in Undesirable Outputs Using Data Envelopment Analysis Case study: performance Assessment of University", journal of Production and Operations Management, 6, 1, 2015, 99-112. magiran.com/p1412197
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال