ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جلیل قاسمی عزیزالله فیاض صابری حسن نقی زاده، (1394). تاثیر مبانی فلسفی ملاصدرا در برداشت های حدیثی او در حوزه مباحث نفس و معاد، نشریه جستارهایی در فلسفه و کلام، 47(94)، 91-111. magiran.com/p1412467
Jalil Qasemi, Azizullah Fayyaz Saberi, Hasan Naqizadeh, (2015). The Impact of Mullā Ṣadras Philosophical Principles on his Ḥadīth Impressions in the Field of the Discourses of Nafs (Soul) and Ma ād (Return), Islamic Philosophy & Theology, 47(94), 91-111. magiran.com/p1412467
جلیل قاسمی عزیزالله فیاض صابری حسن نقی زاده، تاثیر مبانی فلسفی ملاصدرا در برداشت های حدیثی او در حوزه مباحث نفس و معاد. نشریه جستارهایی در فلسفه و کلام، 1394؛ 47(94): 91-111. magiran.com/p1412467
Jalil Qasemi, Azizullah Fayyaz Saberi, Hasan Naqizadeh, The Impact of Mullā Ṣadras Philosophical Principles on his Ḥadīth Impressions in the Field of the Discourses of Nafs (Soul) and Ma ād (Return), Islamic Philosophy & Theology, 2015; 47(94): 91-111. magiran.com/p1412467
جلیل قاسمی عزیزالله فیاض صابری حسن نقی زاده، "تاثیر مبانی فلسفی ملاصدرا در برداشت های حدیثی او در حوزه مباحث نفس و معاد"، نشریه جستارهایی در فلسفه و کلام 47، شماره 94 (1394): 91-111. magiran.com/p1412467
Jalil Qasemi, Azizullah Fayyaz Saberi, Hasan Naqizadeh, "The Impact of Mullā Ṣadras Philosophical Principles on his Ḥadīth Impressions in the Field of the Discourses of Nafs (Soul) and Ma ād (Return)", Islamic Philosophy & Theology 47, no.94 (2015): 91-111. magiran.com/p1412467
جلیل قاسمی عزیزالله فیاض صابری حسن نقی زاده، (1394). 'تاثیر مبانی فلسفی ملاصدرا در برداشت های حدیثی او در حوزه مباحث نفس و معاد'، نشریه جستارهایی در فلسفه و کلام، 47(94)، صص.91-111. magiran.com/p1412467
Jalil Qasemi, Azizullah Fayyaz Saberi, Hasan Naqizadeh, (2015). 'The Impact of Mullā Ṣadras Philosophical Principles on his Ḥadīth Impressions in the Field of the Discourses of Nafs (Soul) and Ma ād (Return)', Islamic Philosophy & Theology, 47(94), pp.91-111. magiran.com/p1412467
جلیل قاسمی عزیزالله فیاض صابری حسن نقی زاده. "تاثیر مبانی فلسفی ملاصدرا در برداشت های حدیثی او در حوزه مباحث نفس و معاد". نشریه جستارهایی در فلسفه و کلام، 47 ،94 ، 1394، 91-111. magiran.com/p1412467
Jalil Qasemi; Azizullah Fayyaz Saberi; Hasan Naqizadeh. "The Impact of Mullā Ṣadras Philosophical Principles on his Ḥadīth Impressions in the Field of the Discourses of Nafs (Soul) and Ma ād (Return)", Islamic Philosophy & Theology, 47, 94, 2015, 91-111. magiran.com/p1412467
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال