ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید ابوالفضل ذاکریان، غلام حیدر تیموری، مهدی اصغری، فاروق محمدیان، فریده مرادی، محمد علی طاهری، ملیحه عرشی، (1394). بررسی وضعیت جو ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران در راستای اجرای نظام حاکمیت بالینی، نشریه علوم و فنون ایمنی ایران، 1(1)، 3. magiran.com/p1412595
Zakerian A. Teymouri G.H. Asghari M. Mohammadian F. Moradi F. Taheri M.A. Arshi M., (2015). Evaluation of patient safety climate in implementing clinical governance system, Iranian Safety Science and Technology Journal, 1(1), 3. magiran.com/p1412595
سید ابوالفضل ذاکریان، غلام حیدر تیموری، مهدی اصغری، فاروق محمدیان، فریده مرادی، محمد علی طاهری، ملیحه عرشی، بررسی وضعیت جو ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران در راستای اجرای نظام حاکمیت بالینی. نشریه علوم و فنون ایمنی ایران، 1394؛ 1(1): 3. magiran.com/p1412595
Zakerian A. Teymouri G.H. Asghari M. Mohammadian F. Moradi F. Taheri M.A. Arshi M., Evaluation of patient safety climate in implementing clinical governance system, Iranian Safety Science and Technology Journal, 2015; 1(1): 3. magiran.com/p1412595
سید ابوالفضل ذاکریان، غلام حیدر تیموری، مهدی اصغری، فاروق محمدیان، فریده مرادی، محمد علی طاهری، ملیحه عرشی، "بررسی وضعیت جو ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران در راستای اجرای نظام حاکمیت بالینی"، نشریه علوم و فنون ایمنی ایران 1، شماره 1 (1394): 3. magiran.com/p1412595
Zakerian A. Teymouri G.H. Asghari M. Mohammadian F. Moradi F. Taheri M.A. Arshi M., "Evaluation of patient safety climate in implementing clinical governance system", Iranian Safety Science and Technology Journal 1, no.1 (2015): 3. magiran.com/p1412595
سید ابوالفضل ذاکریان، غلام حیدر تیموری، مهدی اصغری، فاروق محمدیان، فریده مرادی، محمد علی طاهری، ملیحه عرشی، (1394). 'بررسی وضعیت جو ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران در راستای اجرای نظام حاکمیت بالینی'، نشریه علوم و فنون ایمنی ایران، 1(1)، صص.3. magiran.com/p1412595
Zakerian A. Teymouri G.H. Asghari M. Mohammadian F. Moradi F. Taheri M.A. Arshi M., (2015). 'Evaluation of patient safety climate in implementing clinical governance system', Iranian Safety Science and Technology Journal, 1(1), pp.3. magiran.com/p1412595
سید ابوالفضل ذاکریان؛ غلام حیدر تیموری؛ مهدی اصغری؛ فاروق محمدیان؛ فریده مرادی؛ محمد علی طاهری؛ ملیحه عرشی. "بررسی وضعیت جو ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران در راستای اجرای نظام حاکمیت بالینی". نشریه علوم و فنون ایمنی ایران، 1 ،1 ، 1394، 3. magiran.com/p1412595
Zakerian A. Teymouri G.H. Asghari M. Mohammadian F. Moradi F. Taheri M.A. Arshi M.. "Evaluation of patient safety climate in implementing clinical governance system", Iranian Safety Science and Technology Journal, 1, 1, 2015, 3. magiran.com/p1412595
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال