ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی معاضد، جمشید سلحشور، نرگس شمس خوزانی، مهدی دزفولی نژاد، (1394). استفاده از منطق فازی (Fuzzy Logic) برای تعیین پارامتر شدت در تحلیل ریسک برای وقایع مخاطره آمیز غیر طبیعی در مطالعات پدافند غیرعامل، نشریه علوم و فنون ایمنی ایران، 1(1)، 15. magiran.com/p1412596
Moazed H., Salahshour J., Shams Khouzani N., Dezfoulinezhad M., (2015). The use of fuzzy logic to determine the intensity parameter in the risk analysis for risk of abnormal events in studies of passive defense, Iranian Safety Science and Technology Journal, 1(1), 15. magiran.com/p1412596
هادی معاضد، جمشید سلحشور، نرگس شمس خوزانی، مهدی دزفولی نژاد، استفاده از منطق فازی (Fuzzy Logic) برای تعیین پارامتر شدت در تحلیل ریسک برای وقایع مخاطره آمیز غیر طبیعی در مطالعات پدافند غیرعامل. نشریه علوم و فنون ایمنی ایران، 1394؛ 1(1): 15. magiran.com/p1412596
Moazed H., Salahshour J., Shams Khouzani N., Dezfoulinezhad M., The use of fuzzy logic to determine the intensity parameter in the risk analysis for risk of abnormal events in studies of passive defense, Iranian Safety Science and Technology Journal, 2015; 1(1): 15. magiran.com/p1412596
هادی معاضد، جمشید سلحشور، نرگس شمس خوزانی، مهدی دزفولی نژاد، "استفاده از منطق فازی (Fuzzy Logic) برای تعیین پارامتر شدت در تحلیل ریسک برای وقایع مخاطره آمیز غیر طبیعی در مطالعات پدافند غیرعامل"، نشریه علوم و فنون ایمنی ایران 1، شماره 1 (1394): 15. magiran.com/p1412596
Moazed H., Salahshour J., Shams Khouzani N., Dezfoulinezhad M., "The use of fuzzy logic to determine the intensity parameter in the risk analysis for risk of abnormal events in studies of passive defense", Iranian Safety Science and Technology Journal 1, no.1 (2015): 15. magiran.com/p1412596
هادی معاضد، جمشید سلحشور، نرگس شمس خوزانی، مهدی دزفولی نژاد، (1394). 'استفاده از منطق فازی (Fuzzy Logic) برای تعیین پارامتر شدت در تحلیل ریسک برای وقایع مخاطره آمیز غیر طبیعی در مطالعات پدافند غیرعامل'، نشریه علوم و فنون ایمنی ایران، 1(1)، صص.15. magiran.com/p1412596
Moazed H., Salahshour J., Shams Khouzani N., Dezfoulinezhad M., (2015). 'The use of fuzzy logic to determine the intensity parameter in the risk analysis for risk of abnormal events in studies of passive defense', Iranian Safety Science and Technology Journal, 1(1), pp.15. magiran.com/p1412596
هادی معاضد؛ جمشید سلحشور؛ نرگس شمس خوزانی؛ مهدی دزفولی نژاد. "استفاده از منطق فازی (Fuzzy Logic) برای تعیین پارامتر شدت در تحلیل ریسک برای وقایع مخاطره آمیز غیر طبیعی در مطالعات پدافند غیرعامل". نشریه علوم و فنون ایمنی ایران، 1 ،1 ، 1394، 15. magiran.com/p1412596
Moazed H.; Salahshour J.; Shams Khouzani N.; Dezfoulinezhad M.. "The use of fuzzy logic to determine the intensity parameter in the risk analysis for risk of abnormal events in studies of passive defense", Iranian Safety Science and Technology Journal, 1, 1, 2015, 15. magiran.com/p1412596
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال