ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهلا آقاپور، حمید موحد محمدی، حسین شعبانعلی فمی، (1394). بررسی وضعیت قابلیت اشتغال در برنامه درسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های کشاورزی دانشگاه تهران، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 45(4)، 683-692. magiran.com/p1412747
Shahla Aghapoor, Hamid Movahed Mohammadi, Hosein Shabanali Fami, (2015). The Investigation of Employability status in curriculum of Tehran university agriscience post graduate Students, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 45(4), 683-692. magiran.com/p1412747
شهلا آقاپور، حمید موحد محمدی، حسین شعبانعلی فمی، بررسی وضعیت قابلیت اشتغال در برنامه درسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های کشاورزی دانشگاه تهران. فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 1394؛ 45(4): 683-692. magiran.com/p1412747
Shahla Aghapoor, Hamid Movahed Mohammadi, Hosein Shabanali Fami, The Investigation of Employability status in curriculum of Tehran university agriscience post graduate Students, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 2015; 45(4): 683-692. magiran.com/p1412747
شهلا آقاپور، حمید موحد محمدی، حسین شعبانعلی فمی، "بررسی وضعیت قابلیت اشتغال در برنامه درسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های کشاورزی دانشگاه تهران"، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 45، شماره 4 (1394): 683-692. magiran.com/p1412747
Shahla Aghapoor, Hamid Movahed Mohammadi, Hosein Shabanali Fami, "The Investigation of Employability status in curriculum of Tehran university agriscience post graduate Students", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development 45, no.4 (2015): 683-692. magiran.com/p1412747
شهلا آقاپور، حمید موحد محمدی، حسین شعبانعلی فمی، (1394). 'بررسی وضعیت قابلیت اشتغال در برنامه درسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های کشاورزی دانشگاه تهران'، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 45(4)، صص.683-692. magiran.com/p1412747
Shahla Aghapoor, Hamid Movahed Mohammadi, Hosein Shabanali Fami, (2015). 'The Investigation of Employability status in curriculum of Tehran university agriscience post graduate Students', Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 45(4), pp.683-692. magiran.com/p1412747
شهلا آقاپور؛ حمید موحد محمدی؛ حسین شعبانعلی فمی. "بررسی وضعیت قابلیت اشتغال در برنامه درسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های کشاورزی دانشگاه تهران". فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 45 ،4 ، 1394، 683-692. magiran.com/p1412747
Shahla Aghapoor; Hamid Movahed Mohammadi; Hosein Shabanali Fami. "The Investigation of Employability status in curriculum of Tehran university agriscience post graduate Students", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 45, 4, 2015, 683-692. magiran.com/p1412747
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال