ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن باقری نیا ، محمد یمینی، لیلا جوادی علمی، طیبه نورادی، (1394). مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر حضور ذهن بر بهبود تنظیم شناختی هیجان در اختلال افسردگی اساسی، نشریه ارمغان دانش، 20(3)، 210-219. magiran.com/p1413514
H. Bagherinia , M. Yamini, L. Javadielmi, T. Nooradi, (2015). Comparison of the Efficacy of Cognitive Behavior Therapy and Mindfulness-based Therapy in Improving Cognitive Emotion Regulation in Major Depressive Disorder, Armaghane-danesh, 20(3), 210-219. magiran.com/p1413514
حسن باقری نیا ، محمد یمینی، لیلا جوادی علمی، طیبه نورادی، مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر حضور ذهن بر بهبود تنظیم شناختی هیجان در اختلال افسردگی اساسی. نشریه ارمغان دانش، 1394؛ 20(3): 210-219. magiran.com/p1413514
H. Bagherinia , M. Yamini, L. Javadielmi, T. Nooradi, Comparison of the Efficacy of Cognitive Behavior Therapy and Mindfulness-based Therapy in Improving Cognitive Emotion Regulation in Major Depressive Disorder, Armaghane-danesh, 2015; 20(3): 210-219. magiran.com/p1413514
حسن باقری نیا ، محمد یمینی، لیلا جوادی علمی، طیبه نورادی، "مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر حضور ذهن بر بهبود تنظیم شناختی هیجان در اختلال افسردگی اساسی"، نشریه ارمغان دانش 20، شماره 3 (1394): 210-219. magiran.com/p1413514
H. Bagherinia , M. Yamini, L. Javadielmi, T. Nooradi, "Comparison of the Efficacy of Cognitive Behavior Therapy and Mindfulness-based Therapy in Improving Cognitive Emotion Regulation in Major Depressive Disorder", Armaghane-danesh 20, no.3 (2015): 210-219. magiran.com/p1413514
حسن باقری نیا ، محمد یمینی، لیلا جوادی علمی، طیبه نورادی، (1394). 'مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر حضور ذهن بر بهبود تنظیم شناختی هیجان در اختلال افسردگی اساسی'، نشریه ارمغان دانش، 20(3)، صص.210-219. magiran.com/p1413514
H. Bagherinia , M. Yamini, L. Javadielmi, T. Nooradi, (2015). 'Comparison of the Efficacy of Cognitive Behavior Therapy and Mindfulness-based Therapy in Improving Cognitive Emotion Regulation in Major Depressive Disorder', Armaghane-danesh, 20(3), pp.210-219. magiran.com/p1413514
حسن باقری نیا ؛ محمد یمینی؛ لیلا جوادی علمی؛ طیبه نورادی. "مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر حضور ذهن بر بهبود تنظیم شناختی هیجان در اختلال افسردگی اساسی". نشریه ارمغان دانش، 20 ،3 ، 1394، 210-219. magiran.com/p1413514
H. Bagherinia ; M. Yamini; L. Javadielmi; T. Nooradi. "Comparison of the Efficacy of Cognitive Behavior Therapy and Mindfulness-based Therapy in Improving Cognitive Emotion Regulation in Major Depressive Disorder", Armaghane-danesh, 20, 3, 2015, 210-219. magiran.com/p1413514
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال