ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد عالی محمودی سراب، جهانگیر فقهی، افشین دانه کار، پدرام عطارد، (1393). مقایسه بین میزان تاثیر پارامترهای تبخیر و تعرق مرجع و رطوبت نسبی روی وقوع آتش سوزی در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: استان خوزستان)، مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 12(2)، 79-86. magiran.com/p1413778
Sajjad Aleemahmoodi Sarab, Jahangir Feghhi, Afshin Danehkar, Pedram Attarod, (2015). Effects of dereference evapotranspiration and relative humidity on forest fire occurrences in Zagros Forests, west of Iran (Case study: Khouzestan province), Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 12(2), 79-86. magiran.com/p1413778
سجاد عالی محمودی سراب، جهانگیر فقهی، افشین دانه کار، پدرام عطارد، مقایسه بین میزان تاثیر پارامترهای تبخیر و تعرق مرجع و رطوبت نسبی روی وقوع آتش سوزی در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: استان خوزستان). مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 1393؛ 12(2): 79-86. magiran.com/p1413778
Sajjad Aleemahmoodi Sarab, Jahangir Feghhi, Afshin Danehkar, Pedram Attarod, Effects of dereference evapotranspiration and relative humidity on forest fire occurrences in Zagros Forests, west of Iran (Case study: Khouzestan province), Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 2015; 12(2): 79-86. magiran.com/p1413778
سجاد عالی محمودی سراب، جهانگیر فقهی، افشین دانه کار، پدرام عطارد، "مقایسه بین میزان تاثیر پارامترهای تبخیر و تعرق مرجع و رطوبت نسبی روی وقوع آتش سوزی در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: استان خوزستان)"، مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران 12، شماره 2 (1393): 79-86. magiran.com/p1413778
Sajjad Aleemahmoodi Sarab, Jahangir Feghhi, Afshin Danehkar, Pedram Attarod, "Effects of dereference evapotranspiration and relative humidity on forest fire occurrences in Zagros Forests, west of Iran (Case study: Khouzestan province)", Iranian Journal of Forest and Range Protection Research 12, no.2 (2015): 79-86. magiran.com/p1413778
سجاد عالی محمودی سراب، جهانگیر فقهی، افشین دانه کار، پدرام عطارد، (1393). 'مقایسه بین میزان تاثیر پارامترهای تبخیر و تعرق مرجع و رطوبت نسبی روی وقوع آتش سوزی در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: استان خوزستان)'، مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 12(2)، صص.79-86. magiran.com/p1413778
Sajjad Aleemahmoodi Sarab, Jahangir Feghhi, Afshin Danehkar, Pedram Attarod, (2015). 'Effects of dereference evapotranspiration and relative humidity on forest fire occurrences in Zagros Forests, west of Iran (Case study: Khouzestan province)', Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 12(2), pp.79-86. magiran.com/p1413778
سجاد عالی محمودی سراب؛ جهانگیر فقهی؛ افشین دانه کار؛ پدرام عطارد. "مقایسه بین میزان تاثیر پارامترهای تبخیر و تعرق مرجع و رطوبت نسبی روی وقوع آتش سوزی در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: استان خوزستان)". مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 12 ،2 ، 1393، 79-86. magiran.com/p1413778
Sajjad Aleemahmoodi Sarab; Jahangir Feghhi; Afshin Danehkar; Pedram Attarod. "Effects of dereference evapotranspiration and relative humidity on forest fire occurrences in Zagros Forests, west of Iran (Case study: Khouzestan province)", Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 12, 2, 2015, 79-86. magiran.com/p1413778
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال