ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهاره سهرابی سراج، هادی کیادلیری، رضا اخوان، ساسان بابایی کفاکی، (1393). بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندی آلودگی جنگل به گونه نیمه انگلی موخور (Loranthus europaeus) در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: ایلام)، مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 12(2)، 94-106. magiran.com/p1413780
Bahareh Sohrabi Saraj, Hadi Kiadaliri, Reza Akhavan, Sasan Babae Kafaki, (2015). Spatial variation and dispersion pattern of European yellow mistletoe (Loranthus europaeus) affected forests in Zagros area, a case study of Ilam forests, Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 12(2), 94-106. magiran.com/p1413780
بهاره سهرابی سراج، هادی کیادلیری، رضا اخوان، ساسان بابایی کفاکی، بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندی آلودگی جنگل به گونه نیمه انگلی موخور (Loranthus europaeus) در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: ایلام). مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 1393؛ 12(2): 94-106. magiran.com/p1413780
Bahareh Sohrabi Saraj, Hadi Kiadaliri, Reza Akhavan, Sasan Babae Kafaki, Spatial variation and dispersion pattern of European yellow mistletoe (Loranthus europaeus) affected forests in Zagros area, a case study of Ilam forests, Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 2015; 12(2): 94-106. magiran.com/p1413780
بهاره سهرابی سراج، هادی کیادلیری، رضا اخوان، ساسان بابایی کفاکی، "بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندی آلودگی جنگل به گونه نیمه انگلی موخور (Loranthus europaeus) در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: ایلام)"، مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران 12، شماره 2 (1393): 94-106. magiran.com/p1413780
Bahareh Sohrabi Saraj, Hadi Kiadaliri, Reza Akhavan, Sasan Babae Kafaki, "Spatial variation and dispersion pattern of European yellow mistletoe (Loranthus europaeus) affected forests in Zagros area, a case study of Ilam forests", Iranian Journal of Forest and Range Protection Research 12, no.2 (2015): 94-106. magiran.com/p1413780
بهاره سهرابی سراج، هادی کیادلیری، رضا اخوان، ساسان بابایی کفاکی، (1393). 'بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندی آلودگی جنگل به گونه نیمه انگلی موخور (Loranthus europaeus) در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: ایلام)'، مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 12(2)، صص.94-106. magiran.com/p1413780
Bahareh Sohrabi Saraj, Hadi Kiadaliri, Reza Akhavan, Sasan Babae Kafaki, (2015). 'Spatial variation and dispersion pattern of European yellow mistletoe (Loranthus europaeus) affected forests in Zagros area, a case study of Ilam forests', Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 12(2), pp.94-106. magiran.com/p1413780
بهاره سهرابی سراج؛ هادی کیادلیری؛ رضا اخوان؛ ساسان بابایی کفاکی. "بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندی آلودگی جنگل به گونه نیمه انگلی موخور (Loranthus europaeus) در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: ایلام)". مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 12 ،2 ، 1393، 94-106. magiran.com/p1413780
Bahareh Sohrabi Saraj; Hadi Kiadaliri; Reza Akhavan; Sasan Babae Kafaki. "Spatial variation and dispersion pattern of European yellow mistletoe (Loranthus europaeus) affected forests in Zagros area, a case study of Ilam forests", Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 12, 2, 2015, 94-106. magiran.com/p1413780
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال