ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کرم سپه وند، مصطفی درویش نیا، عیدی بازگیر، (1393). شناسایی قارچ های Erysiphaceae در گروهی از درختان و درختچه های جنگلی استان لرستان، مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 12(2)، 107-121. magiran.com/p1413781
Karam Sepahvand, Mostafa Darvishnia, Eidi Bazgir, (2015). Some Erysiphaceae fungi associated with forest trees and shrubs in Lorestan province, Iran., Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 12(2), 107-121. magiran.com/p1413781
کرم سپه وند، مصطفی درویش نیا، عیدی بازگیر، شناسایی قارچ های Erysiphaceae در گروهی از درختان و درختچه های جنگلی استان لرستان. مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 1393؛ 12(2): 107-121. magiran.com/p1413781
Karam Sepahvand, Mostafa Darvishnia, Eidi Bazgir, Some Erysiphaceae fungi associated with forest trees and shrubs in Lorestan province, Iran., Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 2015; 12(2): 107-121. magiran.com/p1413781
کرم سپه وند، مصطفی درویش نیا، عیدی بازگیر، "شناسایی قارچ های Erysiphaceae در گروهی از درختان و درختچه های جنگلی استان لرستان"، مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران 12، شماره 2 (1393): 107-121. magiran.com/p1413781
Karam Sepahvand, Mostafa Darvishnia, Eidi Bazgir, "Some Erysiphaceae fungi associated with forest trees and shrubs in Lorestan province, Iran.", Iranian Journal of Forest and Range Protection Research 12, no.2 (2015): 107-121. magiran.com/p1413781
کرم سپه وند، مصطفی درویش نیا، عیدی بازگیر، (1393). 'شناسایی قارچ های Erysiphaceae در گروهی از درختان و درختچه های جنگلی استان لرستان'، مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 12(2)، صص.107-121. magiran.com/p1413781
Karam Sepahvand, Mostafa Darvishnia, Eidi Bazgir, (2015). 'Some Erysiphaceae fungi associated with forest trees and shrubs in Lorestan province, Iran.', Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 12(2), pp.107-121. magiran.com/p1413781
کرم سپه وند؛ مصطفی درویش نیا؛ عیدی بازگیر. "شناسایی قارچ های Erysiphaceae در گروهی از درختان و درختچه های جنگلی استان لرستان". مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 12 ،2 ، 1393، 107-121. magiran.com/p1413781
Karam Sepahvand; Mostafa Darvishnia; Eidi Bazgir. "Some Erysiphaceae fungi associated with forest trees and shrubs in Lorestan province, Iran.", Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 12, 2, 2015, 107-121. magiran.com/p1413781
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال