ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعیده اسکندری، (1393). مقایسه سه روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، روش همپوشانی و مدل دانگ برای تهیه نقشه پتانسیل خطر وقوع آتش سوزی جنگل- مطالعه موردی بخشی از جنگل های مازندران، مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 12(2)، 137-152. magiran.com/p1413802
سعیده اسکندری، مقایسه سه روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، روش همپوشانی و مدل دانگ برای تهیه نقشه پتانسیل خطر وقوع آتش سوزی جنگل- مطالعه موردی بخشی از جنگل های مازندران. مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 1393؛ 12(2): 137-152. magiran.com/p1413802
سعیده اسکندری، "مقایسه سه روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، روش همپوشانی و مدل دانگ برای تهیه نقشه پتانسیل خطر وقوع آتش سوزی جنگل- مطالعه موردی بخشی از جنگل های مازندران"، مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران 12، شماره 2 (1393): 137-152. magiran.com/p1413802
سعیده اسکندری، (1393). 'مقایسه سه روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، روش همپوشانی و مدل دانگ برای تهیه نقشه پتانسیل خطر وقوع آتش سوزی جنگل- مطالعه موردی بخشی از جنگل های مازندران'، مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 12(2)، صص.137-152. magiran.com/p1413802
سعیده اسکندری. "مقایسه سه روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، روش همپوشانی و مدل دانگ برای تهیه نقشه پتانسیل خطر وقوع آتش سوزی جنگل- مطالعه موردی بخشی از جنگل های مازندران". مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 12 ،2 ، 1393، 137-152. magiran.com/p1413802
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال