ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد امیری، سیدعلی محمودی لاهیجانی، (1393). بررسی تطبیقی کاربرد صفت های هنری در ایلیاد و ادیسه هومر و شاهنامه فردوسی، فصلنامه کهن نامه ادب پارسی، 5(2)، 23-44. magiran.com/p1413968
Sayyid Mohammad Amiri, Seyed Ali Mahmoudi Lahijani, (2014). Comparative Study of Application of Epithets in Homer's Iliad and Odyssey and Ferdowsi's Shahnameh, Classical Persian Literature, 5(2), 23-44. magiran.com/p1413968
سید محمد امیری، سیدعلی محمودی لاهیجانی، بررسی تطبیقی کاربرد صفت های هنری در ایلیاد و ادیسه هومر و شاهنامه فردوسی. فصلنامه کهن نامه ادب پارسی، 1393؛ 5(2): 23-44. magiran.com/p1413968
Sayyid Mohammad Amiri, Seyed Ali Mahmoudi Lahijani, Comparative Study of Application of Epithets in Homer's Iliad and Odyssey and Ferdowsi's Shahnameh, Classical Persian Literature, 2014; 5(2): 23-44. magiran.com/p1413968
سید محمد امیری، سیدعلی محمودی لاهیجانی، "بررسی تطبیقی کاربرد صفت های هنری در ایلیاد و ادیسه هومر و شاهنامه فردوسی"، فصلنامه کهن نامه ادب پارسی 5، شماره 2 (1393): 23-44. magiran.com/p1413968
Sayyid Mohammad Amiri, Seyed Ali Mahmoudi Lahijani, "Comparative Study of Application of Epithets in Homer's Iliad and Odyssey and Ferdowsi's Shahnameh", Classical Persian Literature 5, no.2 (2014): 23-44. magiran.com/p1413968
سید محمد امیری، سیدعلی محمودی لاهیجانی، (1393). 'بررسی تطبیقی کاربرد صفت های هنری در ایلیاد و ادیسه هومر و شاهنامه فردوسی'، فصلنامه کهن نامه ادب پارسی، 5(2)، صص.23-44. magiran.com/p1413968
Sayyid Mohammad Amiri, Seyed Ali Mahmoudi Lahijani, (2014). 'Comparative Study of Application of Epithets in Homer's Iliad and Odyssey and Ferdowsi's Shahnameh', Classical Persian Literature, 5(2), pp.23-44. magiran.com/p1413968
سید محمد امیری؛ سیدعلی محمودی لاهیجانی. "بررسی تطبیقی کاربرد صفت های هنری در ایلیاد و ادیسه هومر و شاهنامه فردوسی". فصلنامه کهن نامه ادب پارسی، 5 ،2 ، 1393، 23-44. magiran.com/p1413968
Sayyid Mohammad Amiri; Seyed Ali Mahmoudi Lahijani. "Comparative Study of Application of Epithets in Homer's Iliad and Odyssey and Ferdowsi's Shahnameh", Classical Persian Literature, 5, 2, 2014, 23-44. magiran.com/p1413968
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال