ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ثنا فرهادی، علی اکبر مسعودی، رسول واعظ ترشیزی، (1394). بررسی ساختار ژن TLR4 در دو سویه از طیور تجاری لاین آرین و بومی آذربایجان غربی، مجله تولیدات دامی، 17(1)، 9-18. magiran.com/p1414025
Sana Farhadi, Ali Akbar Masoudi, Rasoul Vaez Torshizi, (2015). Structural analysis of the TLR4 Gene in Iranian commercial Arian line and west Azerbaijan native chicks, Journal of Animal Productions, 17(1), 9-18. magiran.com/p1414025
ثنا فرهادی، علی اکبر مسعودی، رسول واعظ ترشیزی، بررسی ساختار ژن TLR4 در دو سویه از طیور تجاری لاین آرین و بومی آذربایجان غربی. مجله تولیدات دامی، 1394؛ 17(1): 9-18. magiran.com/p1414025
Sana Farhadi, Ali Akbar Masoudi, Rasoul Vaez Torshizi, Structural analysis of the TLR4 Gene in Iranian commercial Arian line and west Azerbaijan native chicks, Journal of Animal Productions, 2015; 17(1): 9-18. magiran.com/p1414025
ثنا فرهادی، علی اکبر مسعودی، رسول واعظ ترشیزی، "بررسی ساختار ژن TLR4 در دو سویه از طیور تجاری لاین آرین و بومی آذربایجان غربی"، مجله تولیدات دامی 17، شماره 1 (1394): 9-18. magiran.com/p1414025
Sana Farhadi, Ali Akbar Masoudi, Rasoul Vaez Torshizi, "Structural analysis of the TLR4 Gene in Iranian commercial Arian line and west Azerbaijan native chicks", Journal of Animal Productions 17, no.1 (2015): 9-18. magiran.com/p1414025
ثنا فرهادی، علی اکبر مسعودی، رسول واعظ ترشیزی، (1394). 'بررسی ساختار ژن TLR4 در دو سویه از طیور تجاری لاین آرین و بومی آذربایجان غربی'، مجله تولیدات دامی، 17(1)، صص.9-18. magiran.com/p1414025
Sana Farhadi, Ali Akbar Masoudi, Rasoul Vaez Torshizi, (2015). 'Structural analysis of the TLR4 Gene in Iranian commercial Arian line and west Azerbaijan native chicks', Journal of Animal Productions, 17(1), pp.9-18. magiran.com/p1414025
ثنا فرهادی؛ علی اکبر مسعودی؛ رسول واعظ ترشیزی. "بررسی ساختار ژن TLR4 در دو سویه از طیور تجاری لاین آرین و بومی آذربایجان غربی". مجله تولیدات دامی، 17 ،1 ، 1394، 9-18. magiran.com/p1414025
Sana Farhadi; Ali Akbar Masoudi; Rasoul Vaez Torshizi. "Structural analysis of the TLR4 Gene in Iranian commercial Arian line and west Azerbaijan native chicks", Journal of Animal Productions, 17, 1, 2015, 9-18. magiran.com/p1414025
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال