ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی قدرت، اکبر یعقوب فر، یحیی ابراهیم نژاد، حبیب اقدم شهریار، ابوالفضل قربانی، (1394). بررسی اثر منابع آلی و غیر آلی در باند کردن عناصر معدنی در شرایط برون تنی، مجله تولیدات دامی، 17(1)، 39-49. magiran.com/p1414035
Ali Ghodrat, Akbar Yaghobfar, Yahya Ebrahimnezhad, Habib Aghdam Shahryar, Abolfazl Ghorbani, (2015). In vitro binding capacity of organic and inorganic sources for minerals, Journal of Animal Productions, 17(1), 39-49. magiran.com/p1414035
علی قدرت، اکبر یعقوب فر، یحیی ابراهیم نژاد، حبیب اقدم شهریار، ابوالفضل قربانی، بررسی اثر منابع آلی و غیر آلی در باند کردن عناصر معدنی در شرایط برون تنی. مجله تولیدات دامی، 1394؛ 17(1): 39-49. magiran.com/p1414035
Ali Ghodrat, Akbar Yaghobfar, Yahya Ebrahimnezhad, Habib Aghdam Shahryar, Abolfazl Ghorbani, In vitro binding capacity of organic and inorganic sources for minerals, Journal of Animal Productions, 2015; 17(1): 39-49. magiran.com/p1414035
علی قدرت، اکبر یعقوب فر، یحیی ابراهیم نژاد، حبیب اقدم شهریار، ابوالفضل قربانی، "بررسی اثر منابع آلی و غیر آلی در باند کردن عناصر معدنی در شرایط برون تنی"، مجله تولیدات دامی 17، شماره 1 (1394): 39-49. magiran.com/p1414035
Ali Ghodrat, Akbar Yaghobfar, Yahya Ebrahimnezhad, Habib Aghdam Shahryar, Abolfazl Ghorbani, "In vitro binding capacity of organic and inorganic sources for minerals", Journal of Animal Productions 17, no.1 (2015): 39-49. magiran.com/p1414035
علی قدرت، اکبر یعقوب فر، یحیی ابراهیم نژاد، حبیب اقدم شهریار، ابوالفضل قربانی، (1394). 'بررسی اثر منابع آلی و غیر آلی در باند کردن عناصر معدنی در شرایط برون تنی'، مجله تولیدات دامی، 17(1)، صص.39-49. magiran.com/p1414035
Ali Ghodrat, Akbar Yaghobfar, Yahya Ebrahimnezhad, Habib Aghdam Shahryar, Abolfazl Ghorbani, (2015). 'In vitro binding capacity of organic and inorganic sources for minerals', Journal of Animal Productions, 17(1), pp.39-49. magiran.com/p1414035
علی قدرت؛ اکبر یعقوب فر؛ یحیی ابراهیم نژاد؛ حبیب اقدم شهریار؛ ابوالفضل قربانی. "بررسی اثر منابع آلی و غیر آلی در باند کردن عناصر معدنی در شرایط برون تنی". مجله تولیدات دامی، 17 ،1 ، 1394، 39-49. magiran.com/p1414035
Ali Ghodrat; Akbar Yaghobfar; Yahya Ebrahimnezhad; Habib Aghdam Shahryar; Abolfazl Ghorbani. "In vitro binding capacity of organic and inorganic sources for minerals", Journal of Animal Productions, 17, 1, 2015, 39-49. magiran.com/p1414035
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال