ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن ایزدی، محمدحسین نوید فامیلی، زهرا مقصود، (1394). ایجاد ساختار متخلخل از جنس پلی یورتان گرماسخت با استفاده از کربن دی اکسید ابر بحرانی به عنوان ضدحلال، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 101-109. magiran.com/p1414276
Mohsen Izadi, Mohammad Hossein Navid Famili, Zahra Maghsoud, (2015). Preparation of Porous Thermoset Polyurethane with Supercritical CO2 as Non-solvent, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 2, 101-109. magiran.com/p1414276
محسن ایزدی، محمدحسین نوید فامیلی، زهرا مقصود، ایجاد ساختار متخلخل از جنس پلی یورتان گرماسخت با استفاده از کربن دی اکسید ابر بحرانی به عنوان ضدحلال. دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 1394؛ 2: 101-109. magiran.com/p1414276
Mohsen Izadi, Mohammad Hossein Navid Famili, Zahra Maghsoud, Preparation of Porous Thermoset Polyurethane with Supercritical CO2 as Non-solvent, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 2015; 2: 101-109. magiran.com/p1414276
محسن ایزدی، محمدحسین نوید فامیلی، زهرا مقصود، "ایجاد ساختار متخلخل از جنس پلی یورتان گرماسخت با استفاده از کربن دی اکسید ابر بحرانی به عنوان ضدحلال"، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر ،2 (1394): 101-109. magiran.com/p1414276
Mohsen Izadi, Mohammad Hossein Navid Famili, Zahra Maghsoud, "Preparation of Porous Thermoset Polyurethane with Supercritical CO2 as Non-solvent", Iranian Journal of Polymer Science and Technology no. 2 (2015): 101-109. magiran.com/p1414276
محسن ایزدی، محمدحسین نوید فامیلی، زهرا مقصود، (1394). 'ایجاد ساختار متخلخل از جنس پلی یورتان گرماسخت با استفاده از کربن دی اکسید ابر بحرانی به عنوان ضدحلال'، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، صص.101-109. magiran.com/p1414276
Mohsen Izadi, Mohammad Hossein Navid Famili, Zahra Maghsoud, (2015). 'Preparation of Porous Thermoset Polyurethane with Supercritical CO2 as Non-solvent', Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 2, pp.101-109. magiran.com/p1414276
محسن ایزدی؛ محمدحسین نوید فامیلی؛ زهرا مقصود. "ایجاد ساختار متخلخل از جنس پلی یورتان گرماسخت با استفاده از کربن دی اکسید ابر بحرانی به عنوان ضدحلال". دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 2 ، 1394، 101-109. magiran.com/p1414276
Mohsen Izadi; Mohammad Hossein Navid Famili; Zahra Maghsoud. "Preparation of Porous Thermoset Polyurethane with Supercritical CO2 as Non-solvent", Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 2, 2015, 101-109. magiran.com/p1414276
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال