ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد فهیمی نیا ، غریب مجیدی، حمیدرضا تشیعی، شهرام نظری، بهنام وکیلی، حسین آقابابایی، وحیده فهیمی نیا، ابراهیم عباسی، حسن ایزانلو، (1394). بررسی الگوی مصرف آب و آب به حساب نیامده در مناطق روستایی استان قم و ارائه راهکارهای اصلاحی، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 22(3)، 410. magiran.com/p1414372
Mohammad Fahiminia , Gharib Majidi, Hamidreza Tashee, Shahram Nazari, Behnam Vakili, Hossein Aghababaee, Vahideh Fahiminia, Ebrahim Abbasi, Hasn Izanloo, (2015). Evaluation of Water Consumption Pattern and Unaccounted for Water in Rural Areas of Qom and Offering Corrective Strategies, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 22(3), 410. magiran.com/p1414372
محمد فهیمی نیا ، غریب مجیدی، حمیدرضا تشیعی، شهرام نظری، بهنام وکیلی، حسین آقابابایی، وحیده فهیمی نیا، ابراهیم عباسی، حسن ایزانلو، بررسی الگوی مصرف آب و آب به حساب نیامده در مناطق روستایی استان قم و ارائه راهکارهای اصلاحی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1394؛ 22(3): 410. magiran.com/p1414372
Mohammad Fahiminia , Gharib Majidi, Hamidreza Tashee, Shahram Nazari, Behnam Vakili, Hossein Aghababaee, Vahideh Fahiminia, Ebrahim Abbasi, Hasn Izanloo, Evaluation of Water Consumption Pattern and Unaccounted for Water in Rural Areas of Qom and Offering Corrective Strategies, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2015; 22(3): 410. magiran.com/p1414372
محمد فهیمی نیا ، غریب مجیدی، حمیدرضا تشیعی، شهرام نظری، بهنام وکیلی، حسین آقابابایی، وحیده فهیمی نیا، ابراهیم عباسی، حسن ایزانلو، "بررسی الگوی مصرف آب و آب به حساب نیامده در مناطق روستایی استان قم و ارائه راهکارهای اصلاحی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 22، شماره 3 (1394): 410. magiran.com/p1414372
Mohammad Fahiminia , Gharib Majidi, Hamidreza Tashee, Shahram Nazari, Behnam Vakili, Hossein Aghababaee, Vahideh Fahiminia, Ebrahim Abbasi, Hasn Izanloo, "Evaluation of Water Consumption Pattern and Unaccounted for Water in Rural Areas of Qom and Offering Corrective Strategies", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 22, no.3 (2015): 410. magiran.com/p1414372
محمد فهیمی نیا ، غریب مجیدی، حمیدرضا تشیعی، شهرام نظری، بهنام وکیلی، حسین آقابابایی، وحیده فهیمی نیا، ابراهیم عباسی، حسن ایزانلو، (1394). 'بررسی الگوی مصرف آب و آب به حساب نیامده در مناطق روستایی استان قم و ارائه راهکارهای اصلاحی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 22(3)، صص.410. magiran.com/p1414372
Mohammad Fahiminia , Gharib Majidi, Hamidreza Tashee, Shahram Nazari, Behnam Vakili, Hossein Aghababaee, Vahideh Fahiminia, Ebrahim Abbasi, Hasn Izanloo, (2015). 'Evaluation of Water Consumption Pattern and Unaccounted for Water in Rural Areas of Qom and Offering Corrective Strategies', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 22(3), pp.410. magiran.com/p1414372
محمد فهیمی نیا ؛ غریب مجیدی؛ حمیدرضا تشیعی؛ شهرام نظری؛ بهنام وکیلی؛ حسین آقابابایی؛ وحیده فهیمی نیا؛ ابراهیم عباسی؛ حسن ایزانلو. "بررسی الگوی مصرف آب و آب به حساب نیامده در مناطق روستایی استان قم و ارائه راهکارهای اصلاحی". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 22 ،3 ، 1394، 410. magiran.com/p1414372
Mohammad Fahiminia ; Gharib Majidi; Hamidreza Tashee; Shahram Nazari; Behnam Vakili; Hossein Aghababaee; Vahideh Fahiminia; Ebrahim Abbasi; Hasn Izanloo. "Evaluation of Water Consumption Pattern and Unaccounted for Water in Rural Areas of Qom and Offering Corrective Strategies", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 22, 3, 2015, 410. magiran.com/p1414372
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال