ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس عسکری ندوشن، حسین فلاح زاده ابرقویی، حسن فلاح مدواری ، (1394). بررسی عوامل مرتبط با مرگ ومیر کودکان زیر یک سال در شهرستان یزد بین سال های 1390، 1391 و 1392، مجله تحقیقات سلامت، 4(1)، 29-40. magiran.com/p1414961
Abbas Askari Nodoushan, Hossein Fallah Zade, Hassan Fallah Madvari, (2015). Examining the Factors Related to Mortality Aamongst One Year Old and Younger Children in Yazd City During 2011 to 2013 Period, Journal of Community Health Research, 4(1), 29-40. magiran.com/p1414961
عباس عسکری ندوشن، حسین فلاح زاده ابرقویی، حسن فلاح مدواری ، بررسی عوامل مرتبط با مرگ ومیر کودکان زیر یک سال در شهرستان یزد بین سال های 1390، 1391 و 1392. مجله تحقیقات سلامت، 1394؛ 4(1): 29-40. magiran.com/p1414961
Abbas Askari Nodoushan, Hossein Fallah Zade, Hassan Fallah Madvari, Examining the Factors Related to Mortality Aamongst One Year Old and Younger Children in Yazd City During 2011 to 2013 Period, Journal of Community Health Research, 2015; 4(1): 29-40. magiran.com/p1414961
عباس عسکری ندوشن، حسین فلاح زاده ابرقویی، حسن فلاح مدواری ، "بررسی عوامل مرتبط با مرگ ومیر کودکان زیر یک سال در شهرستان یزد بین سال های 1390، 1391 و 1392"، مجله تحقیقات سلامت 4، شماره 1 (1394): 29-40. magiran.com/p1414961
Abbas Askari Nodoushan, Hossein Fallah Zade, Hassan Fallah Madvari, "Examining the Factors Related to Mortality Aamongst One Year Old and Younger Children in Yazd City During 2011 to 2013 Period", Journal of Community Health Research 4, no.1 (2015): 29-40. magiran.com/p1414961
عباس عسکری ندوشن، حسین فلاح زاده ابرقویی، حسن فلاح مدواری ، (1394). 'بررسی عوامل مرتبط با مرگ ومیر کودکان زیر یک سال در شهرستان یزد بین سال های 1390، 1391 و 1392'، مجله تحقیقات سلامت، 4(1)، صص.29-40. magiran.com/p1414961
Abbas Askari Nodoushan, Hossein Fallah Zade, Hassan Fallah Madvari, (2015). 'Examining the Factors Related to Mortality Aamongst One Year Old and Younger Children in Yazd City During 2011 to 2013 Period', Journal of Community Health Research, 4(1), pp.29-40. magiran.com/p1414961
عباس عسکری ندوشن؛ حسین فلاح زاده ابرقویی؛ حسن فلاح مدواری . "بررسی عوامل مرتبط با مرگ ومیر کودکان زیر یک سال در شهرستان یزد بین سال های 1390، 1391 و 1392". مجله تحقیقات سلامت، 4 ،1 ، 1394، 29-40. magiran.com/p1414961
Abbas Askari Nodoushan; Hossein Fallah Zade; Hassan Fallah Madvari. "Examining the Factors Related to Mortality Aamongst One Year Old and Younger Children in Yazd City During 2011 to 2013 Period", Journal of Community Health Research, 4, 1, 2015, 29-40. magiran.com/p1414961
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال