ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی جعفری، زهرا آرمان، علی سلطانی، علی لطفی، (1394). ارائه الگویی برای پایش اکولوژیک در جنگل های زاگرس مرکزی با تاکید بر منطقه حفاظت شده جنگلی هلن استان چهارمحال و بختیاری، فصلنامه محیط شناسی، 41(73)، 179-191. magiran.com/p1415209
Ali Jafari, Zahra Arman, Ali Soltani, (2015). Developing a pattern for ecological monitoring in central Zagros forests (Case Study; Helen Protected Forest), Journal of Environmental Studies, 41(73), 179-191. magiran.com/p1415209
علی جعفری، زهرا آرمان، علی سلطانی، علی لطفی، ارائه الگویی برای پایش اکولوژیک در جنگل های زاگرس مرکزی با تاکید بر منطقه حفاظت شده جنگلی هلن استان چهارمحال و بختیاری. فصلنامه محیط شناسی، 1394؛ 41(73): 179-191. magiran.com/p1415209
Ali Jafari, Zahra Arman, Ali Soltani, Developing a pattern for ecological monitoring in central Zagros forests (Case Study; Helen Protected Forest), Journal of Environmental Studies, 2015; 41(73): 179-191. magiran.com/p1415209
علی جعفری، زهرا آرمان، علی سلطانی، علی لطفی، "ارائه الگویی برای پایش اکولوژیک در جنگل های زاگرس مرکزی با تاکید بر منطقه حفاظت شده جنگلی هلن استان چهارمحال و بختیاری"، فصلنامه محیط شناسی 41، شماره 73 (1394): 179-191. magiran.com/p1415209
Ali Jafari, Zahra Arman, Ali Soltani, "Developing a pattern for ecological monitoring in central Zagros forests (Case Study; Helen Protected Forest)", Journal of Environmental Studies 41, no.73 (2015): 179-191. magiran.com/p1415209
علی جعفری، زهرا آرمان، علی سلطانی، علی لطفی، (1394). 'ارائه الگویی برای پایش اکولوژیک در جنگل های زاگرس مرکزی با تاکید بر منطقه حفاظت شده جنگلی هلن استان چهارمحال و بختیاری'، فصلنامه محیط شناسی، 41(73)، صص.179-191. magiran.com/p1415209
Ali Jafari, Zahra Arman, Ali Soltani, (2015). 'Developing a pattern for ecological monitoring in central Zagros forests (Case Study; Helen Protected Forest)', Journal of Environmental Studies, 41(73), pp.179-191. magiran.com/p1415209
علی جعفری؛ زهرا آرمان؛ علی سلطانی؛ علی لطفی. "ارائه الگویی برای پایش اکولوژیک در جنگل های زاگرس مرکزی با تاکید بر منطقه حفاظت شده جنگلی هلن استان چهارمحال و بختیاری". فصلنامه محیط شناسی، 41 ،73 ، 1394، 179-191. magiran.com/p1415209
Ali Jafari; Zahra Arman; Ali Soltani. "Developing a pattern for ecological monitoring in central Zagros forests (Case Study; Helen Protected Forest)", Journal of Environmental Studies, 41, 73, 2015, 179-191. magiran.com/p1415209
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال