ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Fatemeh Ghaffarifar, Farzad Esavand Heydari, Abdolhosein Dalimi, Zuhair M. Hassan, Mahdi Delavari, Hajar Mikaeiloo, (2015). Evaluation of Apoptotic and Antileishmanial Activities of Artemisinin on Promastigotes and BALB/C Mice Infected with Leishmania major, Iranian Journal of Parasitology, 10(2), 258-267. magiran.com/p1415747
Fatemeh Ghaffarifar, Farzad Esavand Heydari, Abdolhosein Dalimi, Zuhair M. Hassan, Mahdi Delavari, Hajar Mikaeiloo, Evaluation of Apoptotic and Antileishmanial Activities of Artemisinin on Promastigotes and BALB/C Mice Infected with Leishmania major, Iranian Journal of Parasitology, 2015; 10(2): 258-267. magiran.com/p1415747
Fatemeh Ghaffarifar, Farzad Esavand Heydari, Abdolhosein Dalimi, Zuhair M. Hassan, Mahdi Delavari, Hajar Mikaeiloo, "Evaluation of Apoptotic and Antileishmanial Activities of Artemisinin on Promastigotes and BALB/C Mice Infected with Leishmania major", Iranian Journal of Parasitology 10, no.2 (2015): 258-267. magiran.com/p1415747
Fatemeh Ghaffarifar, Farzad Esavand Heydari, Abdolhosein Dalimi, Zuhair M. Hassan, Mahdi Delavari, Hajar Mikaeiloo, (2015). 'Evaluation of Apoptotic and Antileishmanial Activities of Artemisinin on Promastigotes and BALB/C Mice Infected with Leishmania major', Iranian Journal of Parasitology, 10(2), pp.258-267. magiran.com/p1415747
Fatemeh Ghaffarifar; Farzad Esavand Heydari; Abdolhosein Dalimi; Zuhair M. Hassan; Mahdi Delavari; Hajar Mikaeiloo. "Evaluation of Apoptotic and Antileishmanial Activities of Artemisinin on Promastigotes and BALB/C Mice Infected with Leishmania major", Iranian Journal of Parasitology, 10, 2, 2015, 258-267. magiran.com/p1415747
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال