ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید حسین اطهری، سمیه زمانی، (1394). بررسی مقایسه ای سرآغازهای حوزه عمومی در ایران و غرب: قهوه خانه و اهمیت تاریخی آن، نشریه جامعه شناسی تاریخی، 7(1)، 179-204. magiran.com/p1416402
Seyyed Hossein Athari, S. Zamani, (2015). A Comparative Study of the Public Sphere Openings in the West and Iran: the Coffee House and Its Historical Significance, Social Sciences, 7(1), 179-204. magiran.com/p1416402
سید حسین اطهری، سمیه زمانی، بررسی مقایسه ای سرآغازهای حوزه عمومی در ایران و غرب: قهوه خانه و اهمیت تاریخی آن. نشریه جامعه شناسی تاریخی، 1394؛ 7(1): 179-204. magiran.com/p1416402
Seyyed Hossein Athari, S. Zamani, A Comparative Study of the Public Sphere Openings in the West and Iran: the Coffee House and Its Historical Significance, Social Sciences, 2015; 7(1): 179-204. magiran.com/p1416402
سید حسین اطهری، سمیه زمانی، "بررسی مقایسه ای سرآغازهای حوزه عمومی در ایران و غرب: قهوه خانه و اهمیت تاریخی آن"، نشریه جامعه شناسی تاریخی 7، شماره 1 (1394): 179-204. magiran.com/p1416402
Seyyed Hossein Athari, S. Zamani, "A Comparative Study of the Public Sphere Openings in the West and Iran: the Coffee House and Its Historical Significance", Social Sciences 7, no.1 (2015): 179-204. magiran.com/p1416402
سید حسین اطهری، سمیه زمانی، (1394). 'بررسی مقایسه ای سرآغازهای حوزه عمومی در ایران و غرب: قهوه خانه و اهمیت تاریخی آن'، نشریه جامعه شناسی تاریخی، 7(1)، صص.179-204. magiran.com/p1416402
Seyyed Hossein Athari, S. Zamani, (2015). 'A Comparative Study of the Public Sphere Openings in the West and Iran: the Coffee House and Its Historical Significance', Social Sciences, 7(1), pp.179-204. magiran.com/p1416402
سید حسین اطهری؛ سمیه زمانی. "بررسی مقایسه ای سرآغازهای حوزه عمومی در ایران و غرب: قهوه خانه و اهمیت تاریخی آن". نشریه جامعه شناسی تاریخی، 7 ،1 ، 1394، 179-204. magiran.com/p1416402
Seyyed Hossein Athari; S. Zamani. "A Comparative Study of the Public Sphere Openings in the West and Iran: the Coffee House and Its Historical Significance", Social Sciences, 7, 1, 2015, 179-204. magiran.com/p1416402
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال