ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کاظم ملازاده، (1394). تاثیر کاربرد ساخته های آهنی در پیش رفت تکنولوژی و تحولات اجتماعی و اقتصادی جوامع عصر آهن پایانی (با تاکید بر غرب و شمال غرب ایران)، نشریه جامعه شناسی تاریخی، 7(1)، 205-225. magiran.com/p1416403
K. Mollazadeh, (2015). A Study of the Iron Tools Use and Its Role in Technological Developments and Social and Economic Evolutions in the Late Iron Age Societies (with Emphasis on the West and Northwest of Iran), Social Sciences, 7(1), 205-225. magiran.com/p1416403
کاظم ملازاده، تاثیر کاربرد ساخته های آهنی در پیش رفت تکنولوژی و تحولات اجتماعی و اقتصادی جوامع عصر آهن پایانی (با تاکید بر غرب و شمال غرب ایران). نشریه جامعه شناسی تاریخی، 1394؛ 7(1): 205-225. magiran.com/p1416403
K. Mollazadeh, A Study of the Iron Tools Use and Its Role in Technological Developments and Social and Economic Evolutions in the Late Iron Age Societies (with Emphasis on the West and Northwest of Iran), Social Sciences, 2015; 7(1): 205-225. magiran.com/p1416403
کاظم ملازاده، "تاثیر کاربرد ساخته های آهنی در پیش رفت تکنولوژی و تحولات اجتماعی و اقتصادی جوامع عصر آهن پایانی (با تاکید بر غرب و شمال غرب ایران)"، نشریه جامعه شناسی تاریخی 7، شماره 1 (1394): 205-225. magiran.com/p1416403
K. Mollazadeh, "A Study of the Iron Tools Use and Its Role in Technological Developments and Social and Economic Evolutions in the Late Iron Age Societies (with Emphasis on the West and Northwest of Iran)", Social Sciences 7, no.1 (2015): 205-225. magiran.com/p1416403
کاظم ملازاده، (1394). 'تاثیر کاربرد ساخته های آهنی در پیش رفت تکنولوژی و تحولات اجتماعی و اقتصادی جوامع عصر آهن پایانی (با تاکید بر غرب و شمال غرب ایران)'، نشریه جامعه شناسی تاریخی، 7(1)، صص.205-225. magiran.com/p1416403
K. Mollazadeh, (2015). 'A Study of the Iron Tools Use and Its Role in Technological Developments and Social and Economic Evolutions in the Late Iron Age Societies (with Emphasis on the West and Northwest of Iran)', Social Sciences, 7(1), pp.205-225. magiran.com/p1416403
کاظم ملازاده. "تاثیر کاربرد ساخته های آهنی در پیش رفت تکنولوژی و تحولات اجتماعی و اقتصادی جوامع عصر آهن پایانی (با تاکید بر غرب و شمال غرب ایران)". نشریه جامعه شناسی تاریخی، 7 ،1 ، 1394، 205-225. magiran.com/p1416403
K. Mollazadeh. "A Study of the Iron Tools Use and Its Role in Technological Developments and Social and Economic Evolutions in the Late Iron Age Societies (with Emphasis on the West and Northwest of Iran)", Social Sciences, 7, 1, 2015, 205-225. magiran.com/p1416403
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال