ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن باصفا، مهدیه رحمتی، (1394). تحلیل پهنه فرهنگی شهر نیشابور در قرن های اولیه و میانه اسلامی بر اساس منابع مکتوب (مطالعه موردی: شهر بوژگان)، نشریه جامعه شناسی تاریخی، 7(1)، 263-276. magiran.com/p1416405
H. Basafa, Mahdiye Rahmati, (2015). Analysis of Broad Cultural Area of Nishabur in the Early and Middle Centuries of the Islamic Period Based on Written Sources (Case Study: Buzhgan City), Social Sciences, 7(1), 263-276. magiran.com/p1416405
حسن باصفا، مهدیه رحمتی، تحلیل پهنه فرهنگی شهر نیشابور در قرن های اولیه و میانه اسلامی بر اساس منابع مکتوب (مطالعه موردی: شهر بوژگان). نشریه جامعه شناسی تاریخی، 1394؛ 7(1): 263-276. magiran.com/p1416405
H. Basafa, Mahdiye Rahmati, Analysis of Broad Cultural Area of Nishabur in the Early and Middle Centuries of the Islamic Period Based on Written Sources (Case Study: Buzhgan City), Social Sciences, 2015; 7(1): 263-276. magiran.com/p1416405
حسن باصفا، مهدیه رحمتی، "تحلیل پهنه فرهنگی شهر نیشابور در قرن های اولیه و میانه اسلامی بر اساس منابع مکتوب (مطالعه موردی: شهر بوژگان)"، نشریه جامعه شناسی تاریخی 7، شماره 1 (1394): 263-276. magiran.com/p1416405
H. Basafa, Mahdiye Rahmati, "Analysis of Broad Cultural Area of Nishabur in the Early and Middle Centuries of the Islamic Period Based on Written Sources (Case Study: Buzhgan City)", Social Sciences 7, no.1 (2015): 263-276. magiran.com/p1416405
حسن باصفا، مهدیه رحمتی، (1394). 'تحلیل پهنه فرهنگی شهر نیشابور در قرن های اولیه و میانه اسلامی بر اساس منابع مکتوب (مطالعه موردی: شهر بوژگان)'، نشریه جامعه شناسی تاریخی، 7(1)، صص.263-276. magiran.com/p1416405
H. Basafa, Mahdiye Rahmati, (2015). 'Analysis of Broad Cultural Area of Nishabur in the Early and Middle Centuries of the Islamic Period Based on Written Sources (Case Study: Buzhgan City)', Social Sciences, 7(1), pp.263-276. magiran.com/p1416405
حسن باصفا؛ مهدیه رحمتی. "تحلیل پهنه فرهنگی شهر نیشابور در قرن های اولیه و میانه اسلامی بر اساس منابع مکتوب (مطالعه موردی: شهر بوژگان)". نشریه جامعه شناسی تاریخی، 7 ،1 ، 1394، 263-276. magiran.com/p1416405
H. Basafa; Mahdiye Rahmati. "Analysis of Broad Cultural Area of Nishabur in the Early and Middle Centuries of the Islamic Period Based on Written Sources (Case Study: Buzhgan City)", Social Sciences, 7, 1, 2015, 263-276. magiran.com/p1416405
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال