ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا هژبری نوبری، سمیه مهاجروطن، رضا افهمی، (1394). تحلیل ساختار پلان معماری کاخ های دوره هخامنشی و تاثیر آن بر معماری دوران اشکانی و ساسانی، نشریه جامعه شناسی تاریخی، 7(1)، 277-303. magiran.com/p1416409
Ali Reza Hejebri Nobari, S. Mohajer Vatan, Reza Afhami, (2015). Analysis of the Achaemenid Plan of Achaemenian Palaces and Its Influence on Parthian and Sassanid Society Architecture, Social Sciences, 7(1), 277-303. magiran.com/p1416409
علیرضا هژبری نوبری، سمیه مهاجروطن، رضا افهمی، تحلیل ساختار پلان معماری کاخ های دوره هخامنشی و تاثیر آن بر معماری دوران اشکانی و ساسانی. نشریه جامعه شناسی تاریخی، 1394؛ 7(1): 277-303. magiran.com/p1416409
Ali Reza Hejebri Nobari, S. Mohajer Vatan, Reza Afhami, Analysis of the Achaemenid Plan of Achaemenian Palaces and Its Influence on Parthian and Sassanid Society Architecture, Social Sciences, 2015; 7(1): 277-303. magiran.com/p1416409
علیرضا هژبری نوبری، سمیه مهاجروطن، رضا افهمی، "تحلیل ساختار پلان معماری کاخ های دوره هخامنشی و تاثیر آن بر معماری دوران اشکانی و ساسانی"، نشریه جامعه شناسی تاریخی 7، شماره 1 (1394): 277-303. magiran.com/p1416409
Ali Reza Hejebri Nobari, S. Mohajer Vatan, Reza Afhami, "Analysis of the Achaemenid Plan of Achaemenian Palaces and Its Influence on Parthian and Sassanid Society Architecture", Social Sciences 7, no.1 (2015): 277-303. magiran.com/p1416409
علیرضا هژبری نوبری، سمیه مهاجروطن، رضا افهمی، (1394). 'تحلیل ساختار پلان معماری کاخ های دوره هخامنشی و تاثیر آن بر معماری دوران اشکانی و ساسانی'، نشریه جامعه شناسی تاریخی، 7(1)، صص.277-303. magiran.com/p1416409
Ali Reza Hejebri Nobari, S. Mohajer Vatan, Reza Afhami, (2015). 'Analysis of the Achaemenid Plan of Achaemenian Palaces and Its Influence on Parthian and Sassanid Society Architecture', Social Sciences, 7(1), pp.277-303. magiran.com/p1416409
علیرضا هژبری نوبری؛ سمیه مهاجروطن؛ رضا افهمی. "تحلیل ساختار پلان معماری کاخ های دوره هخامنشی و تاثیر آن بر معماری دوران اشکانی و ساسانی". نشریه جامعه شناسی تاریخی، 7 ،1 ، 1394، 277-303. magiran.com/p1416409
Ali Reza Hejebri Nobari; S. Mohajer Vatan; Reza Afhami. "Analysis of the Achaemenid Plan of Achaemenian Palaces and Its Influence on Parthian and Sassanid Society Architecture", Social Sciences, 7, 1, 2015, 277-303. magiran.com/p1416409
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال