ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه سبحانی ، امرالله روزبهی، رضا محمودی، زهرا سبحانی، (1394). بررسی اثر محافظتی ملاتونین بر مورفولوژی اسپرم و بافت شناسی بیضه موش صحرائی در آسیب القاء شده با کلریدکادمیوم، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 25(123)، 32-44. magiran.com/p1416507
Masoumeh Sobhani, Amrollah Rouzbehi, Reza Mahmoodi, Zahra Sobhani, (2015). The Protective Effect of Melatonin on Sperm Morphology and Histology of the Rat Testis Damage Induced by Cadmium Chloride, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 25(123), 32-44. magiran.com/p1416507
معصومه سبحانی ، امرالله روزبهی، رضا محمودی، زهرا سبحانی، بررسی اثر محافظتی ملاتونین بر مورفولوژی اسپرم و بافت شناسی بیضه موش صحرائی در آسیب القاء شده با کلریدکادمیوم. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1394؛ 25(123): 32-44. magiran.com/p1416507
Masoumeh Sobhani, Amrollah Rouzbehi, Reza Mahmoodi, Zahra Sobhani, The Protective Effect of Melatonin on Sperm Morphology and Histology of the Rat Testis Damage Induced by Cadmium Chloride, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2015; 25(123): 32-44. magiran.com/p1416507
معصومه سبحانی ، امرالله روزبهی، رضا محمودی، زهرا سبحانی، "بررسی اثر محافظتی ملاتونین بر مورفولوژی اسپرم و بافت شناسی بیضه موش صحرائی در آسیب القاء شده با کلریدکادمیوم"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 25، شماره 123 (1394): 32-44. magiran.com/p1416507
Masoumeh Sobhani, Amrollah Rouzbehi, Reza Mahmoodi, Zahra Sobhani, "The Protective Effect of Melatonin on Sperm Morphology and Histology of the Rat Testis Damage Induced by Cadmium Chloride", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 25, no.123 (2015): 32-44. magiran.com/p1416507
معصومه سبحانی ، امرالله روزبهی، رضا محمودی، زهرا سبحانی، (1394). 'بررسی اثر محافظتی ملاتونین بر مورفولوژی اسپرم و بافت شناسی بیضه موش صحرائی در آسیب القاء شده با کلریدکادمیوم'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 25(123)، صص.32-44. magiran.com/p1416507
Masoumeh Sobhani, Amrollah Rouzbehi, Reza Mahmoodi, Zahra Sobhani, (2015). 'The Protective Effect of Melatonin on Sperm Morphology and Histology of the Rat Testis Damage Induced by Cadmium Chloride', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 25(123), pp.32-44. magiran.com/p1416507
معصومه سبحانی ؛ امرالله روزبهی؛ رضا محمودی؛ زهرا سبحانی. "بررسی اثر محافظتی ملاتونین بر مورفولوژی اسپرم و بافت شناسی بیضه موش صحرائی در آسیب القاء شده با کلریدکادمیوم". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 25 ،123 ، 1394، 32-44. magiran.com/p1416507
Masoumeh Sobhani; Amrollah Rouzbehi; Reza Mahmoodi; Zahra Sobhani. "The Protective Effect of Melatonin on Sperm Morphology and Histology of the Rat Testis Damage Induced by Cadmium Chloride", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 25, 123, 2015, 32-44. magiran.com/p1416507
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال