ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فتح الله محقق ، مجتبی احمدلو، (1394). بررسی میزان شیوع سرطان دهانه رحم در زنان شهرستان اراک در سال 1392، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 18(4)، 65-70. magiran.com/p1416691
Fatholah Mohaghegh , Mojtaba Ahmadlou, (2015). Study of the Prevalence of Cervical Cancer among Married Wemon in Arak 2013, Arak Medical University Journal, 18(4), 65-70. magiran.com/p1416691
فتح الله محقق ، مجتبی احمدلو، بررسی میزان شیوع سرطان دهانه رحم در زنان شهرستان اراک در سال 1392. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1394؛ 18(4): 65-70. magiran.com/p1416691
Fatholah Mohaghegh , Mojtaba Ahmadlou, Study of the Prevalence of Cervical Cancer among Married Wemon in Arak 2013, Arak Medical University Journal, 2015; 18(4): 65-70. magiran.com/p1416691
فتح الله محقق ، مجتبی احمدلو، "بررسی میزان شیوع سرطان دهانه رحم در زنان شهرستان اراک در سال 1392"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 18، شماره 4 (1394): 65-70. magiran.com/p1416691
Fatholah Mohaghegh , Mojtaba Ahmadlou, "Study of the Prevalence of Cervical Cancer among Married Wemon in Arak 2013", Arak Medical University Journal 18, no.4 (2015): 65-70. magiran.com/p1416691
فتح الله محقق ، مجتبی احمدلو، (1394). 'بررسی میزان شیوع سرطان دهانه رحم در زنان شهرستان اراک در سال 1392'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 18(4)، صص.65-70. magiran.com/p1416691
Fatholah Mohaghegh , Mojtaba Ahmadlou, (2015). 'Study of the Prevalence of Cervical Cancer among Married Wemon in Arak 2013', Arak Medical University Journal, 18(4), pp.65-70. magiran.com/p1416691
فتح الله محقق ؛ مجتبی احمدلو. "بررسی میزان شیوع سرطان دهانه رحم در زنان شهرستان اراک در سال 1392". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 18 ،4 ، 1394، 65-70. magiran.com/p1416691
Fatholah Mohaghegh ; Mojtaba Ahmadlou. "Study of the Prevalence of Cervical Cancer among Married Wemon in Arak 2013", Arak Medical University Journal, 18, 4, 2015, 65-70. magiran.com/p1416691
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال