ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خدیجه خسروی، نادر زرین فر، احسان الله غزنوی راد، قاسم مسیبی ، (1394). بررسی پروفایل سیتوکاینی در سرم بیماران مبتلا به بروسلوز حاد و مزمن، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 18(4)، 58-64. magiran.com/p1416692
Khadijeh Khosravi, Nader Zarinfar, Ehsanollah Ghaznavi Rad, Ghasem Mosayebi , (2015). The study of serum cytokine profile in patients with chronic and acute brucellosis, Arak Medical University Journal, 18(4), 58-64. magiran.com/p1416692
خدیجه خسروی، نادر زرین فر، احسان الله غزنوی راد، قاسم مسیبی ، بررسی پروفایل سیتوکاینی در سرم بیماران مبتلا به بروسلوز حاد و مزمن. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1394؛ 18(4): 58-64. magiran.com/p1416692
Khadijeh Khosravi, Nader Zarinfar, Ehsanollah Ghaznavi Rad, Ghasem Mosayebi , The study of serum cytokine profile in patients with chronic and acute brucellosis, Arak Medical University Journal, 2015; 18(4): 58-64. magiran.com/p1416692
خدیجه خسروی، نادر زرین فر، احسان الله غزنوی راد، قاسم مسیبی ، "بررسی پروفایل سیتوکاینی در سرم بیماران مبتلا به بروسلوز حاد و مزمن"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 18، شماره 4 (1394): 58-64. magiran.com/p1416692
Khadijeh Khosravi, Nader Zarinfar, Ehsanollah Ghaznavi Rad, Ghasem Mosayebi , "The study of serum cytokine profile in patients with chronic and acute brucellosis", Arak Medical University Journal 18, no.4 (2015): 58-64. magiran.com/p1416692
خدیجه خسروی، نادر زرین فر، احسان الله غزنوی راد، قاسم مسیبی ، (1394). 'بررسی پروفایل سیتوکاینی در سرم بیماران مبتلا به بروسلوز حاد و مزمن'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 18(4)، صص.58-64. magiran.com/p1416692
Khadijeh Khosravi, Nader Zarinfar, Ehsanollah Ghaznavi Rad, Ghasem Mosayebi , (2015). 'The study of serum cytokine profile in patients with chronic and acute brucellosis', Arak Medical University Journal, 18(4), pp.58-64. magiran.com/p1416692
خدیجه خسروی؛ نادر زرین فر؛ احسان الله غزنوی راد؛ قاسم مسیبی . "بررسی پروفایل سیتوکاینی در سرم بیماران مبتلا به بروسلوز حاد و مزمن". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 18 ،4 ، 1394، 58-64. magiran.com/p1416692
Khadijeh Khosravi; Nader Zarinfar; Ehsanollah Ghaznavi Rad; Ghasem Mosayebi . "The study of serum cytokine profile in patients with chronic and acute brucellosis", Arak Medical University Journal, 18, 4, 2015, 58-64. magiran.com/p1416692
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال