ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا جلوداری، ناهید مسعودپور، محمد اسدپور، میثم حاضری بغداد آباد، سید حسین شاهچراغی ، (1394). مقایسه سطح سرمی مس و روی خون بندناف و ارتباط آن با وزن نوزادان هنگام تولد و ناهنجاری های مادرزادی، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 18(4)، 18-25. magiran.com/p1416702
Zahra Jelodari, Nahid Masoodpoor, Mohammad Asadpoor, Meisam Hazeri, Seyed Hossein Shahcheraghi , (2015). Comparison of Serum Level of Cord Blood Copper and Zinc and its Relationship with Infant's Birth Weight and Congenital Abnormalities, Arak Medical University Journal, 18(4), 18-25. magiran.com/p1416702
زهرا جلوداری، ناهید مسعودپور، محمد اسدپور، میثم حاضری بغداد آباد، سید حسین شاهچراغی ، مقایسه سطح سرمی مس و روی خون بندناف و ارتباط آن با وزن نوزادان هنگام تولد و ناهنجاری های مادرزادی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1394؛ 18(4): 18-25. magiran.com/p1416702
Zahra Jelodari, Nahid Masoodpoor, Mohammad Asadpoor, Meisam Hazeri, Seyed Hossein Shahcheraghi , Comparison of Serum Level of Cord Blood Copper and Zinc and its Relationship with Infant's Birth Weight and Congenital Abnormalities, Arak Medical University Journal, 2015; 18(4): 18-25. magiran.com/p1416702
زهرا جلوداری، ناهید مسعودپور، محمد اسدپور، میثم حاضری بغداد آباد، سید حسین شاهچراغی ، "مقایسه سطح سرمی مس و روی خون بندناف و ارتباط آن با وزن نوزادان هنگام تولد و ناهنجاری های مادرزادی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 18، شماره 4 (1394): 18-25. magiran.com/p1416702
Zahra Jelodari, Nahid Masoodpoor, Mohammad Asadpoor, Meisam Hazeri, Seyed Hossein Shahcheraghi , "Comparison of Serum Level of Cord Blood Copper and Zinc and its Relationship with Infant's Birth Weight and Congenital Abnormalities", Arak Medical University Journal 18, no.4 (2015): 18-25. magiran.com/p1416702
زهرا جلوداری، ناهید مسعودپور، محمد اسدپور، میثم حاضری بغداد آباد، سید حسین شاهچراغی ، (1394). 'مقایسه سطح سرمی مس و روی خون بندناف و ارتباط آن با وزن نوزادان هنگام تولد و ناهنجاری های مادرزادی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 18(4)، صص.18-25. magiran.com/p1416702
Zahra Jelodari, Nahid Masoodpoor, Mohammad Asadpoor, Meisam Hazeri, Seyed Hossein Shahcheraghi , (2015). 'Comparison of Serum Level of Cord Blood Copper and Zinc and its Relationship with Infant's Birth Weight and Congenital Abnormalities', Arak Medical University Journal, 18(4), pp.18-25. magiran.com/p1416702
زهرا جلوداری؛ ناهید مسعودپور؛ محمد اسدپور؛ میثم حاضری بغداد آباد؛ سید حسین شاهچراغی . "مقایسه سطح سرمی مس و روی خون بندناف و ارتباط آن با وزن نوزادان هنگام تولد و ناهنجاری های مادرزادی". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 18 ،4 ، 1394، 18-25. magiran.com/p1416702
Zahra Jelodari; Nahid Masoodpoor; Mohammad Asadpoor; Meisam Hazeri; Seyed Hossein Shahcheraghi . "Comparison of Serum Level of Cord Blood Copper and Zinc and its Relationship with Infant's Birth Weight and Congenital Abnormalities", Arak Medical University Journal, 18, 4, 2015, 18-25. magiran.com/p1416702
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال