ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راضیه اسماعیلی روزبهانی ، رضا مهدوی نژاد، (1394). مقایسه اثربخشی تمرینات کششی و نوار کینزیوتیپ بر دیسمنوره اولیه دختران دبیرستان، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 18(4)، 1-8. magiran.com/p1416705
Razieh Esmaili, Reza Mahdavinajad, (2015). A Comparison of the Effect of Stretching Exercises and Kinesio Taping on the Primary Dysmenorrhea of High School Girls, Arak Medical University Journal, 18(4), 1-8. magiran.com/p1416705
راضیه اسماعیلی روزبهانی ، رضا مهدوی نژاد، مقایسه اثربخشی تمرینات کششی و نوار کینزیوتیپ بر دیسمنوره اولیه دختران دبیرستان. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1394؛ 18(4): 1-8. magiran.com/p1416705
Razieh Esmaili, Reza Mahdavinajad, A Comparison of the Effect of Stretching Exercises and Kinesio Taping on the Primary Dysmenorrhea of High School Girls, Arak Medical University Journal, 2015; 18(4): 1-8. magiran.com/p1416705
راضیه اسماعیلی روزبهانی ، رضا مهدوی نژاد، "مقایسه اثربخشی تمرینات کششی و نوار کینزیوتیپ بر دیسمنوره اولیه دختران دبیرستان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 18، شماره 4 (1394): 1-8. magiran.com/p1416705
Razieh Esmaili, Reza Mahdavinajad, "A Comparison of the Effect of Stretching Exercises and Kinesio Taping on the Primary Dysmenorrhea of High School Girls", Arak Medical University Journal 18, no.4 (2015): 1-8. magiran.com/p1416705
راضیه اسماعیلی روزبهانی ، رضا مهدوی نژاد، (1394). 'مقایسه اثربخشی تمرینات کششی و نوار کینزیوتیپ بر دیسمنوره اولیه دختران دبیرستان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 18(4)، صص.1-8. magiran.com/p1416705
Razieh Esmaili, Reza Mahdavinajad, (2015). 'A Comparison of the Effect of Stretching Exercises and Kinesio Taping on the Primary Dysmenorrhea of High School Girls', Arak Medical University Journal, 18(4), pp.1-8. magiran.com/p1416705
راضیه اسماعیلی روزبهانی ؛ رضا مهدوی نژاد. "مقایسه اثربخشی تمرینات کششی و نوار کینزیوتیپ بر دیسمنوره اولیه دختران دبیرستان". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 18 ،4 ، 1394، 1-8. magiran.com/p1416705
Razieh Esmaili; Reza Mahdavinajad. "A Comparison of the Effect of Stretching Exercises and Kinesio Taping on the Primary Dysmenorrhea of High School Girls", Arak Medical University Journal, 18, 4, 2015, 1-8. magiran.com/p1416705
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال