ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Shahram Paydar, Zahra Ghahramani, Hamed Ghoddusi Johari, Samad Khezri, Bizhan Ziaeian, Mohammad Ali Ghayyoumi, Mohammad Javad Fallahi, Mohammad Hadi Niakan, Golnar Sabetian, Hamid Reza Abbasi, Shahram Bolandparvaz, (2015). Tube Thoracostomy (Chest Tube) Removal in Traumatic Patients: What Do We Know? What Can We Do?, Bulletin of Emergency And Trauma, 3(2), 37-40. magiran.com/p1416993
Shahram Paydar, Zahra Ghahramani, Hamed Ghoddusi Johari, Samad Khezri, Bizhan Ziaeian, Mohammad Ali Ghayyoumi, Mohammad Javad Fallahi, Mohammad Hadi Niakan, Golnar Sabetian, Hamid Reza Abbasi, Shahram Bolandparvaz, Tube Thoracostomy (Chest Tube) Removal in Traumatic Patients: What Do We Know? What Can We Do?, Bulletin of Emergency And Trauma, 2015; 3(2): 37-40. magiran.com/p1416993
Shahram Paydar, Zahra Ghahramani, Hamed Ghoddusi Johari, Samad Khezri, Bizhan Ziaeian, Mohammad Ali Ghayyoumi, Mohammad Javad Fallahi, Mohammad Hadi Niakan, Golnar Sabetian, Hamid Reza Abbasi, Shahram Bolandparvaz, "Tube Thoracostomy (Chest Tube) Removal in Traumatic Patients: What Do We Know? What Can We Do?", Bulletin of Emergency And Trauma 3, no.2 (2015): 37-40. magiran.com/p1416993
Shahram Paydar, Zahra Ghahramani, Hamed Ghoddusi Johari, Samad Khezri, Bizhan Ziaeian, Mohammad Ali Ghayyoumi, Mohammad Javad Fallahi, Mohammad Hadi Niakan, Golnar Sabetian, Hamid Reza Abbasi, Shahram Bolandparvaz, (2015). 'Tube Thoracostomy (Chest Tube) Removal in Traumatic Patients: What Do We Know? What Can We Do?', Bulletin of Emergency And Trauma, 3(2), pp.37-40. magiran.com/p1416993
Shahram Paydar; Zahra Ghahramani; Hamed Ghoddusi Johari; Samad Khezri; Bizhan Ziaeian; Mohammad Ali Ghayyoumi; Mohammad Javad Fallahi; Mohammad Hadi Niakan; Golnar Sabetian; Hamid Reza Abbasi; Shahram Bolandparvaz. "Tube Thoracostomy (Chest Tube) Removal in Traumatic Patients: What Do We Know? What Can We Do?", Bulletin of Emergency And Trauma, 3, 2, 2015, 37-40. magiran.com/p1416993
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال