ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ندا زجاجی، کمال درانی، (1394). تحلیل محتوای اساسنامه دانشگاه فرهنگیان جهت بررسی میزان مطابقت اهداف دانشگاه با مولفه های کیفیت عمرکاری فرهنگیان، مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، 13(35)، 177-203. magiran.com/p1417083
Neda Zojaji, Kamal Dorani, (2015). Content Analysis of Educators University Statute for Investigating the Compliance of University Goals with Components of Educators Work Life Quality, Organizational Culture Management, 13(35), 177-203. magiran.com/p1417083
ندا زجاجی، کمال درانی، تحلیل محتوای اساسنامه دانشگاه فرهنگیان جهت بررسی میزان مطابقت اهداف دانشگاه با مولفه های کیفیت عمرکاری فرهنگیان. مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، 1394؛ 13(35): 177-203. magiran.com/p1417083
Neda Zojaji, Kamal Dorani, Content Analysis of Educators University Statute for Investigating the Compliance of University Goals with Components of Educators Work Life Quality, Organizational Culture Management, 2015; 13(35): 177-203. magiran.com/p1417083
ندا زجاجی، کمال درانی، "تحلیل محتوای اساسنامه دانشگاه فرهنگیان جهت بررسی میزان مطابقت اهداف دانشگاه با مولفه های کیفیت عمرکاری فرهنگیان"، مجله مدیریت فرهنگ سازمانی 13، شماره 35 (1394): 177-203. magiran.com/p1417083
Neda Zojaji, Kamal Dorani, "Content Analysis of Educators University Statute for Investigating the Compliance of University Goals with Components of Educators Work Life Quality", Organizational Culture Management 13, no.35 (2015): 177-203. magiran.com/p1417083
ندا زجاجی، کمال درانی، (1394). 'تحلیل محتوای اساسنامه دانشگاه فرهنگیان جهت بررسی میزان مطابقت اهداف دانشگاه با مولفه های کیفیت عمرکاری فرهنگیان'، مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، 13(35)، صص.177-203. magiran.com/p1417083
Neda Zojaji, Kamal Dorani, (2015). 'Content Analysis of Educators University Statute for Investigating the Compliance of University Goals with Components of Educators Work Life Quality', Organizational Culture Management, 13(35), pp.177-203. magiran.com/p1417083
ندا زجاجی؛ کمال درانی. "تحلیل محتوای اساسنامه دانشگاه فرهنگیان جهت بررسی میزان مطابقت اهداف دانشگاه با مولفه های کیفیت عمرکاری فرهنگیان". مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، 13 ،35 ، 1394، 177-203. magiran.com/p1417083
Neda Zojaji; Kamal Dorani. "Content Analysis of Educators University Statute for Investigating the Compliance of University Goals with Components of Educators Work Life Quality", Organizational Culture Management, 13, 35, 2015, 177-203. magiran.com/p1417083
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال