ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه سرگزی، مسعود شیدایی، حسین ریاحی، (1394). تاثیر فاکتورهای محیطی بر تنوع ریختی گونه های هیپنه آ، مجله گیاه شناسی ایران، 21(1)، 64-69. magiran.com/p1417263
Fateme Sargazi, Masoud Sheidai, Hossein Riahi, (2015). EFFECT OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON MORPHOLOGICAL VARIATIONS OF HYPNEA SPECIES FROM OMAN SEA, The Iranian Journal of Botany, 21(1), 64-69. magiran.com/p1417263
فاطمه سرگزی، مسعود شیدایی، حسین ریاحی، تاثیر فاکتورهای محیطی بر تنوع ریختی گونه های هیپنه آ. مجله گیاه شناسی ایران، 1394؛ 21(1): 64-69. magiran.com/p1417263
Fateme Sargazi, Masoud Sheidai, Hossein Riahi, EFFECT OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON MORPHOLOGICAL VARIATIONS OF HYPNEA SPECIES FROM OMAN SEA, The Iranian Journal of Botany, 2015; 21(1): 64-69. magiran.com/p1417263
فاطمه سرگزی، مسعود شیدایی، حسین ریاحی، "تاثیر فاکتورهای محیطی بر تنوع ریختی گونه های هیپنه آ"، مجله گیاه شناسی ایران 21، شماره 1 (1394): 64-69. magiran.com/p1417263
Fateme Sargazi, Masoud Sheidai, Hossein Riahi, "EFFECT OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON MORPHOLOGICAL VARIATIONS OF HYPNEA SPECIES FROM OMAN SEA", The Iranian Journal of Botany 21, no.1 (2015): 64-69. magiran.com/p1417263
فاطمه سرگزی، مسعود شیدایی، حسین ریاحی، (1394). 'تاثیر فاکتورهای محیطی بر تنوع ریختی گونه های هیپنه آ'، مجله گیاه شناسی ایران، 21(1)، صص.64-69. magiran.com/p1417263
Fateme Sargazi, Masoud Sheidai, Hossein Riahi, (2015). 'EFFECT OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON MORPHOLOGICAL VARIATIONS OF HYPNEA SPECIES FROM OMAN SEA', The Iranian Journal of Botany, 21(1), pp.64-69. magiran.com/p1417263
فاطمه سرگزی؛ مسعود شیدایی؛ حسین ریاحی. "تاثیر فاکتورهای محیطی بر تنوع ریختی گونه های هیپنه آ". مجله گیاه شناسی ایران، 21 ،1 ، 1394، 64-69. magiran.com/p1417263
Fateme Sargazi; Masoud Sheidai; Hossein Riahi. "EFFECT OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON MORPHOLOGICAL VARIATIONS OF HYPNEA SPECIES FROM OMAN SEA", The Iranian Journal of Botany, 21, 1, 2015, 64-69. magiran.com/p1417263
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال