ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه آمیغ پی، بهزاد وثوقی، مهدی معتق، (1394). بررسی ویژگی های زمین ساخت زمین لرزه ششم آذرماه 1384 جزیره قشم به روش حل معکوس با استفاده از مشاهدات تداخل سنجی راداری و الگوریتم ژنتیک، فصلنامه علوم زمین، 24(95)، 343. magiran.com/p1417322
M. Amighpey, B. Vosooghi, M. Motagh, (2015). Assessment of Source Parameters of Qeshm 2005 Earthquake Based on InSAR Observation Inversion Using Genetic Algorithm, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 24(95), 343. magiran.com/p1417322
معصومه آمیغ پی، بهزاد وثوقی، مهدی معتق، بررسی ویژگی های زمین ساخت زمین لرزه ششم آذرماه 1384 جزیره قشم به روش حل معکوس با استفاده از مشاهدات تداخل سنجی راداری و الگوریتم ژنتیک. فصلنامه علوم زمین، 1394؛ 24(95): 343. magiran.com/p1417322
M. Amighpey, B. Vosooghi, M. Motagh, Assessment of Source Parameters of Qeshm 2005 Earthquake Based on InSAR Observation Inversion Using Genetic Algorithm, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2015; 24(95): 343. magiran.com/p1417322
معصومه آمیغ پی، بهزاد وثوقی، مهدی معتق، "بررسی ویژگی های زمین ساخت زمین لرزه ششم آذرماه 1384 جزیره قشم به روش حل معکوس با استفاده از مشاهدات تداخل سنجی راداری و الگوریتم ژنتیک"، فصلنامه علوم زمین 24، شماره 95 (1394): 343. magiran.com/p1417322
M. Amighpey, B. Vosooghi, M. Motagh, "Assessment of Source Parameters of Qeshm 2005 Earthquake Based on InSAR Observation Inversion Using Genetic Algorithm", Geosciences Scientific Quarterly Journal 24, no.95 (2015): 343. magiran.com/p1417322
معصومه آمیغ پی، بهزاد وثوقی، مهدی معتق، (1394). 'بررسی ویژگی های زمین ساخت زمین لرزه ششم آذرماه 1384 جزیره قشم به روش حل معکوس با استفاده از مشاهدات تداخل سنجی راداری و الگوریتم ژنتیک'، فصلنامه علوم زمین، 24(95)، صص.343. magiran.com/p1417322
M. Amighpey, B. Vosooghi, M. Motagh, (2015). 'Assessment of Source Parameters of Qeshm 2005 Earthquake Based on InSAR Observation Inversion Using Genetic Algorithm', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 24(95), pp.343. magiran.com/p1417322
معصومه آمیغ پی؛ بهزاد وثوقی؛ مهدی معتق. "بررسی ویژگی های زمین ساخت زمین لرزه ششم آذرماه 1384 جزیره قشم به روش حل معکوس با استفاده از مشاهدات تداخل سنجی راداری و الگوریتم ژنتیک". فصلنامه علوم زمین، 24 ،95 ، 1394، 343. magiran.com/p1417322
M. Amighpey; B. Vosooghi; M. Motagh. "Assessment of Source Parameters of Qeshm 2005 Earthquake Based on InSAR Observation Inversion Using Genetic Algorithm", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 24, 95, 2015, 343. magiran.com/p1417322
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال