ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول قربانی، جلال دهقان نیا ، سید صادق سید لو هریس، بابک قنبرزاده، (1394). بررسی سینتیک خشک شدن لایه نازک آلوی پیش تیمارشده به صورت همزمان با امواج فراصوت و آبگیری اسمزی، فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 4(1)، 35-52. magiran.com/p1417335
Rasoul Ghorbani, Jalal Dehghannya, Seiied, Sadegh Seiiedlou, Heris, Babak Ghanbarzadeh, (2015). Kinetics investigation of thin layer plums drying simultaneously pretreated with ultrasound and osmotic dehydration, Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 4(1), 35-52. magiran.com/p1417335
رسول قربانی، جلال دهقان نیا ، سید صادق سید لو هریس، بابک قنبرزاده، بررسی سینتیک خشک شدن لایه نازک آلوی پیش تیمارشده به صورت همزمان با امواج فراصوت و آبگیری اسمزی. فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 1394؛ 4(1): 35-52. magiran.com/p1417335
Rasoul Ghorbani, Jalal Dehghannya, Seiied, Sadegh Seiiedlou, Heris, Babak Ghanbarzadeh, Kinetics investigation of thin layer plums drying simultaneously pretreated with ultrasound and osmotic dehydration, Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 2015; 4(1): 35-52. magiran.com/p1417335
رسول قربانی، جلال دهقان نیا ، سید صادق سید لو هریس، بابک قنبرزاده، "بررسی سینتیک خشک شدن لایه نازک آلوی پیش تیمارشده به صورت همزمان با امواج فراصوت و آبگیری اسمزی"، فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 4، شماره 1 (1394): 35-52. magiran.com/p1417335
Rasoul Ghorbani, Jalal Dehghannya, Seiied, Sadegh Seiiedlou, Heris, Babak Ghanbarzadeh, "Kinetics investigation of thin layer plums drying simultaneously pretreated with ultrasound and osmotic dehydration", Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology 4, no.1 (2015): 35-52. magiran.com/p1417335
رسول قربانی، جلال دهقان نیا ، سید صادق سید لو هریس، بابک قنبرزاده، (1394). 'بررسی سینتیک خشک شدن لایه نازک آلوی پیش تیمارشده به صورت همزمان با امواج فراصوت و آبگیری اسمزی'، فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 4(1)، صص.35-52. magiran.com/p1417335
Rasoul Ghorbani, Jalal Dehghannya, Seiied, Sadegh Seiiedlou, Heris, Babak Ghanbarzadeh, (2015). 'Kinetics investigation of thin layer plums drying simultaneously pretreated with ultrasound and osmotic dehydration', Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 4(1), pp.35-52. magiran.com/p1417335
رسول قربانی؛ جلال دهقان نیا ؛ سید صادق سید لو هریس؛ بابک قنبرزاده. "بررسی سینتیک خشک شدن لایه نازک آلوی پیش تیمارشده به صورت همزمان با امواج فراصوت و آبگیری اسمزی". فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 4 ،1 ، 1394، 35-52. magiran.com/p1417335
Rasoul Ghorbani; Jalal Dehghannya; Seiied; Sadegh Seiiedlou; Heris; Babak Ghanbarzadeh. "Kinetics investigation of thin layer plums drying simultaneously pretreated with ultrasound and osmotic dehydration", Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 4, 1, 2015, 35-52. magiran.com/p1417335
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال