ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
قدسیه رضوانیان، عفت سادات غفوری، (1394). تبیین شکاف بین سیاست و اخلاق بر مبنای نظریه ماکیاولی با بررسی پند و اندرز در داستان شیر و گاو کلیله و دمنه، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، 7(25)، 41-58. magiran.com/p1417628
, (2015). Explaining the gap between politics and ethics by examining advice in the story of the lion and the cow in Kalileh Dimna based on Machiavelli's theory, Didactic Literature Review, 7(25), 41-58. magiran.com/p1417628
قدسیه رضوانیان، عفت سادات غفوری، تبیین شکاف بین سیاست و اخلاق بر مبنای نظریه ماکیاولی با بررسی پند و اندرز در داستان شیر و گاو کلیله و دمنه. پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، 1394؛ 7(25): 41-58. magiran.com/p1417628
, Explaining the gap between politics and ethics by examining advice in the story of the lion and the cow in Kalileh Dimna based on Machiavelli's theory, Didactic Literature Review, 2015; 7(25): 41-58. magiran.com/p1417628
قدسیه رضوانیان، عفت سادات غفوری، "تبیین شکاف بین سیاست و اخلاق بر مبنای نظریه ماکیاولی با بررسی پند و اندرز در داستان شیر و گاو کلیله و دمنه"، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی 7، شماره 25 (1394): 41-58. magiran.com/p1417628
, "Explaining the gap between politics and ethics by examining advice in the story of the lion and the cow in Kalileh Dimna based on Machiavelli's theory", Didactic Literature Review 7, no.25 (2015): 41-58. magiran.com/p1417628
قدسیه رضوانیان، عفت سادات غفوری، (1394). 'تبیین شکاف بین سیاست و اخلاق بر مبنای نظریه ماکیاولی با بررسی پند و اندرز در داستان شیر و گاو کلیله و دمنه'، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، 7(25)، صص.41-58. magiran.com/p1417628
, (2015). 'Explaining the gap between politics and ethics by examining advice in the story of the lion and the cow in Kalileh Dimna based on Machiavelli's theory', Didactic Literature Review, 7(25), pp.41-58. magiran.com/p1417628
قدسیه رضوانیان؛ عفت سادات غفوری. "تبیین شکاف بین سیاست و اخلاق بر مبنای نظریه ماکیاولی با بررسی پند و اندرز در داستان شیر و گاو کلیله و دمنه". پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، 7 ،25 ، 1394، 41-58. magiran.com/p1417628
. "Explaining the gap between politics and ethics by examining advice in the story of the lion and the cow in Kalileh Dimna based on Machiavelli's theory", Didactic Literature Review, 7, 25, 2015, 41-58. magiran.com/p1417628
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال