ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناهید بیژه، محسن دهباشی، مهدی ساقی، (1394). بررسی میزان آگاهی، شیوع و عوارض مصرف استروئیدهای آنابولیک در ورزشکاران مرد رشته پرورش اندام شهر مشهد، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 2(4)، 78. magiran.com/p1417694
Nahid Bijeh, Mohsen Dehbashi, Mahdi Saghi, (2015). Studying the amount of prevalence awareness and complications of anabolic steroids among the male athletes in Mashhad city, Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 2(4), 78. magiran.com/p1417694
ناهید بیژه، محسن دهباشی، مهدی ساقی، بررسی میزان آگاهی، شیوع و عوارض مصرف استروئیدهای آنابولیک در ورزشکاران مرد رشته پرورش اندام شهر مشهد. نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 1394؛ 2(4): 78. magiran.com/p1417694
Nahid Bijeh, Mohsen Dehbashi, Mahdi Saghi, Studying the amount of prevalence awareness and complications of anabolic steroids among the male athletes in Mashhad city, Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 2015; 2(4): 78. magiran.com/p1417694
ناهید بیژه، محسن دهباشی، مهدی ساقی، "بررسی میزان آگاهی، شیوع و عوارض مصرف استروئیدهای آنابولیک در ورزشکاران مرد رشته پرورش اندام شهر مشهد"، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 2، شماره 4 (1394): 78. magiran.com/p1417694
Nahid Bijeh, Mohsen Dehbashi, Mahdi Saghi, "Studying the amount of prevalence awareness and complications of anabolic steroids among the male athletes in Mashhad city", Journal of practical studies of Biosciences in Sport 2, no.4 (2015): 78. magiran.com/p1417694
ناهید بیژه، محسن دهباشی، مهدی ساقی، (1394). 'بررسی میزان آگاهی، شیوع و عوارض مصرف استروئیدهای آنابولیک در ورزشکاران مرد رشته پرورش اندام شهر مشهد'، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 2(4)، صص.78. magiran.com/p1417694
Nahid Bijeh, Mohsen Dehbashi, Mahdi Saghi, (2015). 'Studying the amount of prevalence awareness and complications of anabolic steroids among the male athletes in Mashhad city', Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 2(4), pp.78. magiran.com/p1417694
ناهید بیژه؛ محسن دهباشی؛ مهدی ساقی. "بررسی میزان آگاهی، شیوع و عوارض مصرف استروئیدهای آنابولیک در ورزشکاران مرد رشته پرورش اندام شهر مشهد". نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 2 ،4 ، 1394، 78. magiran.com/p1417694
Nahid Bijeh; Mohsen Dehbashi; Mahdi Saghi. "Studying the amount of prevalence awareness and complications of anabolic steroids among the male athletes in Mashhad city", Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 2, 4, 2015, 78. magiran.com/p1417694
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال