ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی شریعتی فیض آبادی، محمود گودرزی، (1391). ارتباط شاخص های جمعیتی - اقتصادی با میزان موفقیت کشورهای شرکت کننده در بازی های آسیایی 2010 گوانگجو، فصلنامه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 4(2)، 35. magiran.com/p1417793
M.Shariati Feizabadi, M.Goudarzi, (2012). The Relationship between Demo-Economic Factors and the Success of Participating Countries in Guangzhou 2010 Asian Games, Sport Physiology &Management Investigations, 4(2), 35. magiran.com/p1417793
مهدی شریعتی فیض آبادی، محمود گودرزی، ارتباط شاخص های جمعیتی - اقتصادی با میزان موفقیت کشورهای شرکت کننده در بازی های آسیایی 2010 گوانگجو. فصلنامه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 1391؛ 4(2): 35. magiran.com/p1417793
M.Shariati Feizabadi, M.Goudarzi, The Relationship between Demo-Economic Factors and the Success of Participating Countries in Guangzhou 2010 Asian Games, Sport Physiology &Management Investigations, 2012; 4(2): 35. magiran.com/p1417793
مهدی شریعتی فیض آبادی، محمود گودرزی، "ارتباط شاخص های جمعیتی - اقتصادی با میزان موفقیت کشورهای شرکت کننده در بازی های آسیایی 2010 گوانگجو"، فصلنامه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش 4، شماره 2 (1391): 35. magiran.com/p1417793
M.Shariati Feizabadi, M.Goudarzi, "The Relationship between Demo-Economic Factors and the Success of Participating Countries in Guangzhou 2010 Asian Games", Sport Physiology &Management Investigations 4, no.2 (2012): 35. magiran.com/p1417793
مهدی شریعتی فیض آبادی، محمود گودرزی، (1391). 'ارتباط شاخص های جمعیتی - اقتصادی با میزان موفقیت کشورهای شرکت کننده در بازی های آسیایی 2010 گوانگجو'، فصلنامه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 4(2)، صص.35. magiran.com/p1417793
M.Shariati Feizabadi, M.Goudarzi, (2012). 'The Relationship between Demo-Economic Factors and the Success of Participating Countries in Guangzhou 2010 Asian Games', Sport Physiology &Management Investigations, 4(2), pp.35. magiran.com/p1417793
مهدی شریعتی فیض آبادی؛ محمود گودرزی. "ارتباط شاخص های جمعیتی - اقتصادی با میزان موفقیت کشورهای شرکت کننده در بازی های آسیایی 2010 گوانگجو". فصلنامه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 4 ،2 ، 1391، 35. magiran.com/p1417793
M.Shariati Feizabadi; M.Goudarzi. "The Relationship between Demo-Economic Factors and the Success of Participating Countries in Guangzhou 2010 Asian Games", Sport Physiology &Management Investigations, 4, 2, 2012, 35. magiran.com/p1417793
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال