ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریسا پارسا، زهرا موسوی، فاطمه چراغی، مریم فرهادیان، (1394). مقایسه تاثیر دو روش آموزش بهداشت قاعدگی (سخنرانی و گروه همسالان) برآگاهی و عملکرد دختران دبیرستانی شهر همدان در سال 1393، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 23(1)، 26-37. magiran.com/p1418543
Dr. Parisa Parsa, Zahra Mosavi, Dr. Cheraghi Fatemeh, Dr. Maryam Farhadiyan, (2015). Comparing the effect of lecture and peer training on menstrual health knowledge and practices among high school girls in Hamadan city, 2014, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 23(1), 26-37. magiran.com/p1418543
پریسا پارسا، زهرا موسوی، فاطمه چراغی، مریم فرهادیان، مقایسه تاثیر دو روش آموزش بهداشت قاعدگی (سخنرانی و گروه همسالان) برآگاهی و عملکرد دختران دبیرستانی شهر همدان در سال 1393. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 1394؛ 23(1): 26-37. magiran.com/p1418543
Dr. Parisa Parsa, Zahra Mosavi, Dr. Cheraghi Fatemeh, Dr. Maryam Farhadiyan, Comparing the effect of lecture and peer training on menstrual health knowledge and practices among high school girls in Hamadan city, 2014, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 2015; 23(1): 26-37. magiran.com/p1418543
پریسا پارسا، زهرا موسوی، فاطمه چراغی، مریم فرهادیان، "مقایسه تاثیر دو روش آموزش بهداشت قاعدگی (سخنرانی و گروه همسالان) برآگاهی و عملکرد دختران دبیرستانی شهر همدان در سال 1393"، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا 23، شماره 1 (1394): 26-37. magiran.com/p1418543
Dr. Parisa Parsa, Zahra Mosavi, Dr. Cheraghi Fatemeh, Dr. Maryam Farhadiyan, "Comparing the effect of lecture and peer training on menstrual health knowledge and practices among high school girls in Hamadan city, 2014", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 23, no.1 (2015): 26-37. magiran.com/p1418543
پریسا پارسا، زهرا موسوی، فاطمه چراغی، مریم فرهادیان، (1394). 'مقایسه تاثیر دو روش آموزش بهداشت قاعدگی (سخنرانی و گروه همسالان) برآگاهی و عملکرد دختران دبیرستانی شهر همدان در سال 1393'، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 23(1)، صص.26-37. magiran.com/p1418543
Dr. Parisa Parsa, Zahra Mosavi, Dr. Cheraghi Fatemeh, Dr. Maryam Farhadiyan, (2015). 'Comparing the effect of lecture and peer training on menstrual health knowledge and practices among high school girls in Hamadan city, 2014', Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 23(1), pp.26-37. magiran.com/p1418543
پریسا پارسا؛ زهرا موسوی؛ فاطمه چراغی؛ مریم فرهادیان. "مقایسه تاثیر دو روش آموزش بهداشت قاعدگی (سخنرانی و گروه همسالان) برآگاهی و عملکرد دختران دبیرستانی شهر همدان در سال 1393". مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 23 ،1 ، 1394، 26-37. magiran.com/p1418543
Dr. Parisa Parsa; Zahra Mosavi; Dr. Cheraghi Fatemeh; Dr. Maryam Farhadiyan. "Comparing the effect of lecture and peer training on menstrual health knowledge and practices among high school girls in Hamadan city, 2014", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 23, 1, 2015, 26-37. magiran.com/p1418543
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال