ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آنتونیو چاویی رو، کارلا سرکواییرا، جواو سیلوا، جوآنا فرانکو، فرناندو موریارا دا سیلوا، (1394). ارزیابی اسپرم های منجمد/آب شده از ناحیه دم اپیدیدیم و پتانسیل بارورسازی اسپرم گاوی جمع آوری شده از دم اپیدیدیم، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(2)، 188-193. magiran.com/p1418612
A. Chaveiro, C. Cerqueira, J. Silva, J. Franco, F. Moreira Da Silva, (2015). Evaluation of frozen thawed cauda epididymal sperms and in vitro fertilizing potential of bovine sperm collected from the cauda epididymal, Iranian Journal of Veterinary Research, 16(2), 188-193. magiran.com/p1418612
آنتونیو چاویی رو، کارلا سرکواییرا، جواو سیلوا، جوآنا فرانکو، فرناندو موریارا دا سیلوا، ارزیابی اسپرم های منجمد/آب شده از ناحیه دم اپیدیدیم و پتانسیل بارورسازی اسپرم گاوی جمع آوری شده از دم اپیدیدیم. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1394؛ 16(2): 188-193. magiran.com/p1418612
A. Chaveiro, C. Cerqueira, J. Silva, J. Franco, F. Moreira Da Silva, Evaluation of frozen thawed cauda epididymal sperms and in vitro fertilizing potential of bovine sperm collected from the cauda epididymal, Iranian Journal of Veterinary Research, 2015; 16(2): 188-193. magiran.com/p1418612
آنتونیو چاویی رو، کارلا سرکواییرا، جواو سیلوا، جوآنا فرانکو، فرناندو موریارا دا سیلوا، "ارزیابی اسپرم های منجمد/آب شده از ناحیه دم اپیدیدیم و پتانسیل بارورسازی اسپرم گاوی جمع آوری شده از دم اپیدیدیم"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 16، شماره 2 (1394): 188-193. magiran.com/p1418612
A. Chaveiro, C. Cerqueira, J. Silva, J. Franco, F. Moreira Da Silva, "Evaluation of frozen thawed cauda epididymal sperms and in vitro fertilizing potential of bovine sperm collected from the cauda epididymal", Iranian Journal of Veterinary Research 16, no.2 (2015): 188-193. magiran.com/p1418612
آنتونیو چاویی رو، کارلا سرکواییرا، جواو سیلوا، جوآنا فرانکو، فرناندو موریارا دا سیلوا، (1394). 'ارزیابی اسپرم های منجمد/آب شده از ناحیه دم اپیدیدیم و پتانسیل بارورسازی اسپرم گاوی جمع آوری شده از دم اپیدیدیم'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16(2)، صص.188-193. magiran.com/p1418612
A. Chaveiro, C. Cerqueira, J. Silva, J. Franco, F. Moreira Da Silva, (2015). 'Evaluation of frozen thawed cauda epididymal sperms and in vitro fertilizing potential of bovine sperm collected from the cauda epididymal', Iranian Journal of Veterinary Research, 16(2), pp.188-193. magiran.com/p1418612
آنتونیو چاویی رو؛ کارلا سرکواییرا؛ جواو سیلوا؛ جوآنا فرانکو؛ فرناندو موریارا دا سیلوا. "ارزیابی اسپرم های منجمد/آب شده از ناحیه دم اپیدیدیم و پتانسیل بارورسازی اسپرم گاوی جمع آوری شده از دم اپیدیدیم". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 16 ،2 ، 1394، 188-193. magiran.com/p1418612
A. Chaveiro; C. Cerqueira; J. Silva; J. Franco; F. Moreira Da Silva. "Evaluation of frozen thawed cauda epididymal sperms and in vitro fertilizing potential of bovine sperm collected from the cauda epididymal", Iranian Journal of Veterinary Research, 16, 2, 2015, 188-193. magiran.com/p1418612
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال