ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید میثم رضوی نیا، مجید آقاعلیخانی، حسنعلی نقد بادی، (1394). تاثیر کود ورمی کمپوست و کود شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه سرخارگل Echinacea purpurea (L.) Moench))، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31(2)، 357-373. magiran.com/p1418853
S.M. Razavi Nia, M. Aghaalikhani, H.A. Naghdi Badi, (2015). Effect of vermicompost and chemical fertilizers on quantitative and qualitative properties of Echinaceae pursuerea (L.) Moench, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31(2), 357-373. magiran.com/p1418853
سید میثم رضوی نیا، مجید آقاعلیخانی، حسنعلی نقد بادی، تاثیر کود ورمی کمپوست و کود شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه سرخارگل Echinacea purpurea (L.) Moench)). مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1394؛ 31(2): 357-373. magiran.com/p1418853
S.M. Razavi Nia, M. Aghaalikhani, H.A. Naghdi Badi, Effect of vermicompost and chemical fertilizers on quantitative and qualitative properties of Echinaceae pursuerea (L.) Moench, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2015; 31(2): 357-373. magiran.com/p1418853
سید میثم رضوی نیا، مجید آقاعلیخانی، حسنعلی نقد بادی، "تاثیر کود ورمی کمپوست و کود شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه سرخارگل Echinacea purpurea (L.) Moench))"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 31، شماره 2 (1394): 357-373. magiran.com/p1418853
S.M. Razavi Nia, M. Aghaalikhani, H.A. Naghdi Badi, "Effect of vermicompost and chemical fertilizers on quantitative and qualitative properties of Echinaceae pursuerea (L.) Moench", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 31, no.2 (2015): 357-373. magiran.com/p1418853
سید میثم رضوی نیا، مجید آقاعلیخانی، حسنعلی نقد بادی، (1394). 'تاثیر کود ورمی کمپوست و کود شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه سرخارگل Echinacea purpurea (L.) Moench))'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31(2)، صص.357-373. magiran.com/p1418853
S.M. Razavi Nia, M. Aghaalikhani, H.A. Naghdi Badi, (2015). 'Effect of vermicompost and chemical fertilizers on quantitative and qualitative properties of Echinaceae pursuerea (L.) Moench', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31(2), pp.357-373. magiran.com/p1418853
سید میثم رضوی نیا؛ مجید آقاعلیخانی؛ حسنعلی نقد بادی. "تاثیر کود ورمی کمپوست و کود شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه سرخارگل Echinacea purpurea (L.) Moench))". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31 ،2 ، 1394، 357-373. magiran.com/p1418853
S.M. Razavi Nia; M. Aghaalikhani; H.A. Naghdi Badi. "Effect of vermicompost and chemical fertilizers on quantitative and qualitative properties of Echinaceae pursuerea (L.) Moench", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31, 2, 2015, 357-373. magiran.com/p1418853
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال