ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی ایزدی ، مسعود حاج رسولی، فاطمه کیانی، داوود خورشیدی، حسین دوعلی، (1394). اثر 12 هفته فعالیت ورزشی بر تغییرات ظرفیت هوازی و گلوکز خون مردان چاق، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 17(2)، 59-64. magiran.com/p1419147
Eizadi M. , Hajirasouli M., Kiani F., Khorshidi D., Dooaly H, (2015). Effect of 12 weeks aerobic exercise training on aerobic capacity and glucose concentration in obese men, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 17(2), 59-64. magiran.com/p1419147
مجتبی ایزدی ، مسعود حاج رسولی، فاطمه کیانی، داوود خورشیدی، حسین دوعلی، اثر 12 هفته فعالیت ورزشی بر تغییرات ظرفیت هوازی و گلوکز خون مردان چاق. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1394؛ 17(2): 59-64. magiran.com/p1419147
Eizadi M. , Hajirasouli M., Kiani F., Khorshidi D., Dooaly H, Effect of 12 weeks aerobic exercise training on aerobic capacity and glucose concentration in obese men, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2015; 17(2): 59-64. magiran.com/p1419147
مجتبی ایزدی ، مسعود حاج رسولی، فاطمه کیانی، داوود خورشیدی، حسین دوعلی، "اثر 12 هفته فعالیت ورزشی بر تغییرات ظرفیت هوازی و گلوکز خون مردان چاق"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 17، شماره 2 (1394): 59-64. magiran.com/p1419147
Eizadi M. , Hajirasouli M., Kiani F., Khorshidi D., Dooaly H, "Effect of 12 weeks aerobic exercise training on aerobic capacity and glucose concentration in obese men", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 17, no.2 (2015): 59-64. magiran.com/p1419147
مجتبی ایزدی ، مسعود حاج رسولی، فاطمه کیانی، داوود خورشیدی، حسین دوعلی، (1394). 'اثر 12 هفته فعالیت ورزشی بر تغییرات ظرفیت هوازی و گلوکز خون مردان چاق'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 17(2)، صص.59-64. magiran.com/p1419147
Eizadi M. , Hajirasouli M., Kiani F., Khorshidi D., Dooaly H, (2015). 'Effect of 12 weeks aerobic exercise training on aerobic capacity and glucose concentration in obese men', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 17(2), pp.59-64. magiran.com/p1419147
مجتبی ایزدی ؛ مسعود حاج رسولی؛ فاطمه کیانی؛ داوود خورشیدی؛ حسین دوعلی. "اثر 12 هفته فعالیت ورزشی بر تغییرات ظرفیت هوازی و گلوکز خون مردان چاق". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 17 ،2 ، 1394، 59-64. magiran.com/p1419147
Eizadi M. ; Hajirasouli M.; Kiani F.; Khorshidi D.; Dooaly H. "Effect of 12 weeks aerobic exercise training on aerobic capacity and glucose concentration in obese men", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 17, 2, 2015, 59-64. magiran.com/p1419147
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال