ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Reza Vojdani, Bita Geramizadeh, Vahid Mohammadkarimi, Abdolrasoul Talei, Alireza Rezvani, Gita Dorniani, Akbar Safaei, Samaneh Ahsant, Azadeh Piran, Sedighe Tahmasebi, (2015). A Survey of the Relationship between Serum Testosterone Level and Expressions of Androgen, Progesterone and Estrogen Receptors and HER2 in Iranian Women with Breast Cancer, Middle East Journal of Cancer, 6(3), 143-150. magiran.com/p1419300
Reza Vojdani, Bita Geramizadeh, Vahid Mohammadkarimi, Abdolrasoul Talei, Alireza Rezvani, Gita Dorniani, Akbar Safaei, Samaneh Ahsant, Azadeh Piran, Sedighe Tahmasebi, A Survey of the Relationship between Serum Testosterone Level and Expressions of Androgen, Progesterone and Estrogen Receptors and HER2 in Iranian Women with Breast Cancer, Middle East Journal of Cancer, 2015; 6(3): 143-150. magiran.com/p1419300
Reza Vojdani, Bita Geramizadeh, Vahid Mohammadkarimi, Abdolrasoul Talei, Alireza Rezvani, Gita Dorniani, Akbar Safaei, Samaneh Ahsant, Azadeh Piran, Sedighe Tahmasebi, "A Survey of the Relationship between Serum Testosterone Level and Expressions of Androgen, Progesterone and Estrogen Receptors and HER2 in Iranian Women with Breast Cancer", Middle East Journal of Cancer 6, no.3 (2015): 143-150. magiran.com/p1419300
Reza Vojdani, Bita Geramizadeh, Vahid Mohammadkarimi, Abdolrasoul Talei, Alireza Rezvani, Gita Dorniani, Akbar Safaei, Samaneh Ahsant, Azadeh Piran, Sedighe Tahmasebi, (2015). 'A Survey of the Relationship between Serum Testosterone Level and Expressions of Androgen, Progesterone and Estrogen Receptors and HER2 in Iranian Women with Breast Cancer', Middle East Journal of Cancer, 6(3), pp.143-150. magiran.com/p1419300
Reza Vojdani; Bita Geramizadeh; Vahid Mohammadkarimi; Abdolrasoul Talei; Alireza Rezvani; Gita Dorniani; Akbar Safaei; Samaneh Ahsant; Azadeh Piran; Sedighe Tahmasebi. "A Survey of the Relationship between Serum Testosterone Level and Expressions of Androgen, Progesterone and Estrogen Receptors and HER2 in Iranian Women with Breast Cancer", Middle East Journal of Cancer, 6, 3, 2015, 143-150. magiran.com/p1419300
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال