ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهناز حاجی رضایی، علیرضا براری، آسیه عباسی دلویی، (1394). مصرف عصاره جینکوبیلوبا و تمرین شنا بر BDNF و NMDA پلاسما در دختران تمرین نکرده، فصلنامه گیاهان دارویی، 14(54)، 183. magiran.com/p1419316
B. Hajirezaii, A. Barari , A. Abbassi Daloii, (2015). Consumption of Ginkgo biloba Extract and Swimming Training on NMDA and BDNF Plasma in Untrained Girls, Journal of Medicinal Plants, 14(54), 183. magiran.com/p1419316
بهناز حاجی رضایی، علیرضا براری، آسیه عباسی دلویی، مصرف عصاره جینکوبیلوبا و تمرین شنا بر BDNF و NMDA پلاسما در دختران تمرین نکرده. فصلنامه گیاهان دارویی، 1394؛ 14(54): 183. magiran.com/p1419316
B. Hajirezaii, A. Barari , A. Abbassi Daloii, Consumption of Ginkgo biloba Extract and Swimming Training on NMDA and BDNF Plasma in Untrained Girls, Journal of Medicinal Plants, 2015; 14(54): 183. magiran.com/p1419316
بهناز حاجی رضایی، علیرضا براری، آسیه عباسی دلویی، "مصرف عصاره جینکوبیلوبا و تمرین شنا بر BDNF و NMDA پلاسما در دختران تمرین نکرده"، فصلنامه گیاهان دارویی 14، شماره 54 (1394): 183. magiran.com/p1419316
B. Hajirezaii, A. Barari , A. Abbassi Daloii, "Consumption of Ginkgo biloba Extract and Swimming Training on NMDA and BDNF Plasma in Untrained Girls", Journal of Medicinal Plants 14, no.54 (2015): 183. magiran.com/p1419316
بهناز حاجی رضایی، علیرضا براری، آسیه عباسی دلویی، (1394). 'مصرف عصاره جینکوبیلوبا و تمرین شنا بر BDNF و NMDA پلاسما در دختران تمرین نکرده'، فصلنامه گیاهان دارویی، 14(54)، صص.183. magiran.com/p1419316
B. Hajirezaii, A. Barari , A. Abbassi Daloii, (2015). 'Consumption of Ginkgo biloba Extract and Swimming Training on NMDA and BDNF Plasma in Untrained Girls', Journal of Medicinal Plants, 14(54), pp.183. magiran.com/p1419316
بهناز حاجی رضایی؛ علیرضا براری؛ آسیه عباسی دلویی. "مصرف عصاره جینکوبیلوبا و تمرین شنا بر BDNF و NMDA پلاسما در دختران تمرین نکرده". فصلنامه گیاهان دارویی، 14 ،54 ، 1394، 183. magiran.com/p1419316
B. Hajirezaii; A. Barari ; A. Abbassi Daloii. "Consumption of Ginkgo biloba Extract and Swimming Training on NMDA and BDNF Plasma in Untrained Girls", Journal of Medicinal Plants, 14, 54, 2015, 183. magiran.com/p1419316
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال