ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسنعلی نقدی بادی، محمدرضا لبافی، نسرین قوامی، اردشیر قادری، وحید عبدوسی، محمودرضا اقارب پرست، علی مهرآفرین، (1394). پاسخ فیتوشیمیایی و مرفولوژیکی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) به محلول پاشی محرک های زیستی بر پایه اسیدهای آمینه و متانول، فصلنامه گیاهان دارویی، 14(54)، 146. magiran.com/p1419320
H. Naghdi Badi, Mr Labbafi, N. Qavami, A. Qaderi, V. Abdossi, Mr Agharebparast, A. Mehrafarin, (2015). Responses of Quality and Quantity Yield of Garden Thyme (Thymus vulgaris L.) to Foliar Application of Bio-stimulator Based on Amino Acids and Methanol, Journal of Medicinal Plants, 14(54), 146. magiran.com/p1419320
حسنعلی نقدی بادی، محمدرضا لبافی، نسرین قوامی، اردشیر قادری، وحید عبدوسی، محمودرضا اقارب پرست، علی مهرآفرین، پاسخ فیتوشیمیایی و مرفولوژیکی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) به محلول پاشی محرک های زیستی بر پایه اسیدهای آمینه و متانول. فصلنامه گیاهان دارویی، 1394؛ 14(54): 146. magiran.com/p1419320
H. Naghdi Badi, Mr Labbafi, N. Qavami, A. Qaderi, V. Abdossi, Mr Agharebparast, A. Mehrafarin, Responses of Quality and Quantity Yield of Garden Thyme (Thymus vulgaris L.) to Foliar Application of Bio-stimulator Based on Amino Acids and Methanol, Journal of Medicinal Plants, 2015; 14(54): 146. magiran.com/p1419320
حسنعلی نقدی بادی، محمدرضا لبافی، نسرین قوامی، اردشیر قادری، وحید عبدوسی، محمودرضا اقارب پرست، علی مهرآفرین، "پاسخ فیتوشیمیایی و مرفولوژیکی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) به محلول پاشی محرک های زیستی بر پایه اسیدهای آمینه و متانول"، فصلنامه گیاهان دارویی 14، شماره 54 (1394): 146. magiran.com/p1419320
H. Naghdi Badi, Mr Labbafi, N. Qavami, A. Qaderi, V. Abdossi, Mr Agharebparast, A. Mehrafarin, "Responses of Quality and Quantity Yield of Garden Thyme (Thymus vulgaris L.) to Foliar Application of Bio-stimulator Based on Amino Acids and Methanol", Journal of Medicinal Plants 14, no.54 (2015): 146. magiran.com/p1419320
حسنعلی نقدی بادی، محمدرضا لبافی، نسرین قوامی، اردشیر قادری، وحید عبدوسی، محمودرضا اقارب پرست، علی مهرآفرین، (1394). 'پاسخ فیتوشیمیایی و مرفولوژیکی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) به محلول پاشی محرک های زیستی بر پایه اسیدهای آمینه و متانول'، فصلنامه گیاهان دارویی، 14(54)، صص.146. magiran.com/p1419320
H. Naghdi Badi, Mr Labbafi, N. Qavami, A. Qaderi, V. Abdossi, Mr Agharebparast, A. Mehrafarin, (2015). 'Responses of Quality and Quantity Yield of Garden Thyme (Thymus vulgaris L.) to Foliar Application of Bio-stimulator Based on Amino Acids and Methanol', Journal of Medicinal Plants, 14(54), pp.146. magiran.com/p1419320
حسنعلی نقدی بادی؛ محمدرضا لبافی؛ نسرین قوامی؛ اردشیر قادری؛ وحید عبدوسی؛ محمودرضا اقارب پرست؛ علی مهرآفرین. "پاسخ فیتوشیمیایی و مرفولوژیکی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) به محلول پاشی محرک های زیستی بر پایه اسیدهای آمینه و متانول". فصلنامه گیاهان دارویی، 14 ،54 ، 1394، 146. magiran.com/p1419320
H. Naghdi Badi; Mr Labbafi; N. Qavami; A. Qaderi; V. Abdossi; Mr Agharebparast; A. Mehrafarin. "Responses of Quality and Quantity Yield of Garden Thyme (Thymus vulgaris L.) to Foliar Application of Bio-stimulator Based on Amino Acids and Methanol", Journal of Medicinal Plants, 14, 54, 2015, 146. magiran.com/p1419320
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال