ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی مهرآفرین، حسنعلی نقدی بادی، اردشیر قادری، محمدرضا لبافی، اسکندر زند، قربان نورمحمدی، نسرین قوامی، مهدی سیف سهندی، (1394). تغییرات عملکرد دانه و موسیلاژ شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در پاسخ به محلول پاشی متانول به عنوان یک محرک زیستی، فصلنامه گیاهان دارویی، 14(54)، 86. magiran.com/p1419331
A. Mehrafarin, H. Naghdi Badi , A. Qaderi, Mr Labbafi, E. Zand, Gh Noormohammadi, N. Qavami, M. Seif Sahandi, (2015). Changes in Seed Yield and Mucilage of Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) in Response to Foliar Application of Methanol as a Bio-stimulant, Journal of Medicinal Plants, 14(54), 86. magiran.com/p1419331
علی مهرآفرین، حسنعلی نقدی بادی، اردشیر قادری، محمدرضا لبافی، اسکندر زند، قربان نورمحمدی، نسرین قوامی، مهدی سیف سهندی، تغییرات عملکرد دانه و موسیلاژ شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در پاسخ به محلول پاشی متانول به عنوان یک محرک زیستی. فصلنامه گیاهان دارویی، 1394؛ 14(54): 86. magiran.com/p1419331
A. Mehrafarin, H. Naghdi Badi , A. Qaderi, Mr Labbafi, E. Zand, Gh Noormohammadi, N. Qavami, M. Seif Sahandi, Changes in Seed Yield and Mucilage of Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) in Response to Foliar Application of Methanol as a Bio-stimulant, Journal of Medicinal Plants, 2015; 14(54): 86. magiran.com/p1419331
علی مهرآفرین، حسنعلی نقدی بادی، اردشیر قادری، محمدرضا لبافی، اسکندر زند، قربان نورمحمدی، نسرین قوامی، مهدی سیف سهندی، "تغییرات عملکرد دانه و موسیلاژ شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در پاسخ به محلول پاشی متانول به عنوان یک محرک زیستی"، فصلنامه گیاهان دارویی 14، شماره 54 (1394): 86. magiran.com/p1419331
A. Mehrafarin, H. Naghdi Badi , A. Qaderi, Mr Labbafi, E. Zand, Gh Noormohammadi, N. Qavami, M. Seif Sahandi, "Changes in Seed Yield and Mucilage of Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) in Response to Foliar Application of Methanol as a Bio-stimulant", Journal of Medicinal Plants 14, no.54 (2015): 86. magiran.com/p1419331
علی مهرآفرین، حسنعلی نقدی بادی، اردشیر قادری، محمدرضا لبافی، اسکندر زند، قربان نورمحمدی، نسرین قوامی، مهدی سیف سهندی، (1394). 'تغییرات عملکرد دانه و موسیلاژ شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در پاسخ به محلول پاشی متانول به عنوان یک محرک زیستی'، فصلنامه گیاهان دارویی، 14(54)، صص.86. magiran.com/p1419331
A. Mehrafarin, H. Naghdi Badi , A. Qaderi, Mr Labbafi, E. Zand, Gh Noormohammadi, N. Qavami, M. Seif Sahandi, (2015). 'Changes in Seed Yield and Mucilage of Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) in Response to Foliar Application of Methanol as a Bio-stimulant', Journal of Medicinal Plants, 14(54), pp.86. magiran.com/p1419331
علی مهرآفرین؛ حسنعلی نقدی بادی؛ اردشیر قادری؛ محمدرضا لبافی؛ اسکندر زند؛ قربان نورمحمدی؛ نسرین قوامی؛ مهدی سیف سهندی. "تغییرات عملکرد دانه و موسیلاژ شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در پاسخ به محلول پاشی متانول به عنوان یک محرک زیستی". فصلنامه گیاهان دارویی، 14 ،54 ، 1394، 86. magiran.com/p1419331
A. Mehrafarin; H. Naghdi Badi ; A. Qaderi; Mr Labbafi; E. Zand; Gh Noormohammadi; N. Qavami; M. Seif Sahandi. "Changes in Seed Yield and Mucilage of Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) in Response to Foliar Application of Methanol as a Bio-stimulant", Journal of Medicinal Plants, 14, 54, 2015, 86. magiran.com/p1419331
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال