ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدیه خدایاری، منصور امیدی، علی اکبر شاه نجات بوشهری، داراب یزدانی، محمدرضا نقوی، (1394). بررسی تغییر بیان ژن های دخیل در مسیر بیوسنتز سنگوئینارین تحت تاثیر نانوالیسیتورها در گیاه Papaver somniferum L.، فصلنامه گیاهان دارویی، 14(54)، 41. magiran.com/p1419334
Khodayari M. (Phd), M. Omidi, Aa Shahnejat Booshehri, D. Yazdani, Mr Naghavi, (2015). Gene Expression Involved in Sanguinarine Biosynthes is Affected by Nano Elicitors in Papaver somniferum L, Journal of Medicinal Plants, 14(54), 41. magiran.com/p1419334
مهدیه خدایاری، منصور امیدی، علی اکبر شاه نجات بوشهری، داراب یزدانی، محمدرضا نقوی، بررسی تغییر بیان ژن های دخیل در مسیر بیوسنتز سنگوئینارین تحت تاثیر نانوالیسیتورها در گیاه Papaver somniferum L.. فصلنامه گیاهان دارویی، 1394؛ 14(54): 41. magiran.com/p1419334
Khodayari M. (Phd), M. Omidi, Aa Shahnejat Booshehri, D. Yazdani, Mr Naghavi, Gene Expression Involved in Sanguinarine Biosynthes is Affected by Nano Elicitors in Papaver somniferum L, Journal of Medicinal Plants, 2015; 14(54): 41. magiran.com/p1419334
مهدیه خدایاری، منصور امیدی، علی اکبر شاه نجات بوشهری، داراب یزدانی، محمدرضا نقوی، "بررسی تغییر بیان ژن های دخیل در مسیر بیوسنتز سنگوئینارین تحت تاثیر نانوالیسیتورها در گیاه Papaver somniferum L."، فصلنامه گیاهان دارویی 14، شماره 54 (1394): 41. magiran.com/p1419334
Khodayari M. (Phd), M. Omidi, Aa Shahnejat Booshehri, D. Yazdani, Mr Naghavi, "Gene Expression Involved in Sanguinarine Biosynthes is Affected by Nano Elicitors in Papaver somniferum L", Journal of Medicinal Plants 14, no.54 (2015): 41. magiran.com/p1419334
مهدیه خدایاری، منصور امیدی، علی اکبر شاه نجات بوشهری، داراب یزدانی، محمدرضا نقوی، (1394). 'بررسی تغییر بیان ژن های دخیل در مسیر بیوسنتز سنگوئینارین تحت تاثیر نانوالیسیتورها در گیاه Papaver somniferum L.'، فصلنامه گیاهان دارویی، 14(54)، صص.41. magiran.com/p1419334
Khodayari M. (Phd), M. Omidi, Aa Shahnejat Booshehri, D. Yazdani, Mr Naghavi, (2015). 'Gene Expression Involved in Sanguinarine Biosynthes is Affected by Nano Elicitors in Papaver somniferum L', Journal of Medicinal Plants, 14(54), pp.41. magiran.com/p1419334
مهدیه خدایاری؛ منصور امیدی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ داراب یزدانی؛ محمدرضا نقوی. "بررسی تغییر بیان ژن های دخیل در مسیر بیوسنتز سنگوئینارین تحت تاثیر نانوالیسیتورها در گیاه Papaver somniferum L.". فصلنامه گیاهان دارویی، 14 ،54 ، 1394، 41. magiran.com/p1419334
Khodayari M. (Phd); M. Omidi; Aa Shahnejat Booshehri; D. Yazdani; Mr Naghavi. "Gene Expression Involved in Sanguinarine Biosynthes is Affected by Nano Elicitors in Papaver somniferum L", Journal of Medicinal Plants, 14, 54, 2015, 41. magiran.com/p1419334
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال