ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی زارعی محمودآبادی، حمیدرضا جوادی، مریم عادلی پور، زهرا حجتی، مهدی کمالی، حسین بهادران، (1394). بررسی نقش آنتی ژنوتوکسیسیتی عصاره آبی زعفران (Crocus sativus L.) در کلیه موش های نر آلوده به کادمیم با استفاده از الکتروفورز تک سلول (Comet assay)، فصلنامه گیاهان دارویی، 14(54)، 30. magiran.com/p1419335
A. Zaree, Hr Javadi, M. Adelipor, Z. Hojati, M. Kamali, H. Bahadoran, (2015). The Study of Anti Genotoxic Effects of Saffron Aqueous Extract in Cadmium Chloride Exposed Mice Kidney by Comet Assay, Journal of Medicinal Plants, 14(54), 30. magiran.com/p1419335
علی زارعی محمودآبادی، حمیدرضا جوادی، مریم عادلی پور، زهرا حجتی، مهدی کمالی، حسین بهادران، بررسی نقش آنتی ژنوتوکسیسیتی عصاره آبی زعفران (Crocus sativus L.) در کلیه موش های نر آلوده به کادمیم با استفاده از الکتروفورز تک سلول (Comet assay). فصلنامه گیاهان دارویی، 1394؛ 14(54): 30. magiran.com/p1419335
A. Zaree, Hr Javadi, M. Adelipor, Z. Hojati, M. Kamali, H. Bahadoran, The Study of Anti Genotoxic Effects of Saffron Aqueous Extract in Cadmium Chloride Exposed Mice Kidney by Comet Assay, Journal of Medicinal Plants, 2015; 14(54): 30. magiran.com/p1419335
علی زارعی محمودآبادی، حمیدرضا جوادی، مریم عادلی پور، زهرا حجتی، مهدی کمالی، حسین بهادران، "بررسی نقش آنتی ژنوتوکسیسیتی عصاره آبی زعفران (Crocus sativus L.) در کلیه موش های نر آلوده به کادمیم با استفاده از الکتروفورز تک سلول (Comet assay)"، فصلنامه گیاهان دارویی 14، شماره 54 (1394): 30. magiran.com/p1419335
A. Zaree, Hr Javadi, M. Adelipor, Z. Hojati, M. Kamali, H. Bahadoran, "The Study of Anti Genotoxic Effects of Saffron Aqueous Extract in Cadmium Chloride Exposed Mice Kidney by Comet Assay", Journal of Medicinal Plants 14, no.54 (2015): 30. magiran.com/p1419335
علی زارعی محمودآبادی، حمیدرضا جوادی، مریم عادلی پور، زهرا حجتی، مهدی کمالی، حسین بهادران، (1394). 'بررسی نقش آنتی ژنوتوکسیسیتی عصاره آبی زعفران (Crocus sativus L.) در کلیه موش های نر آلوده به کادمیم با استفاده از الکتروفورز تک سلول (Comet assay)'، فصلنامه گیاهان دارویی، 14(54)، صص.30. magiran.com/p1419335
A. Zaree, Hr Javadi, M. Adelipor, Z. Hojati, M. Kamali, H. Bahadoran, (2015). 'The Study of Anti Genotoxic Effects of Saffron Aqueous Extract in Cadmium Chloride Exposed Mice Kidney by Comet Assay', Journal of Medicinal Plants, 14(54), pp.30. magiran.com/p1419335
علی زارعی محمودآبادی؛ حمیدرضا جوادی؛ مریم عادلی پور؛ زهرا حجتی؛ مهدی کمالی؛ حسین بهادران. "بررسی نقش آنتی ژنوتوکسیسیتی عصاره آبی زعفران (Crocus sativus L.) در کلیه موش های نر آلوده به کادمیم با استفاده از الکتروفورز تک سلول (Comet assay)". فصلنامه گیاهان دارویی، 14 ،54 ، 1394، 30. magiran.com/p1419335
A. Zaree; Hr Javadi; M. Adelipor; Z. Hojati; M. Kamali; H. Bahadoran. "The Study of Anti Genotoxic Effects of Saffron Aqueous Extract in Cadmium Chloride Exposed Mice Kidney by Comet Assay", Journal of Medicinal Plants, 14, 54, 2015, 30. magiran.com/p1419335
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال